รายชื่อนศ.
รายวิชา618410 : INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5561001 นางสาวกชพรรณ ภู่สิงขร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5568048 นางสาวกนกพร ชุมภูธิมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B5568703 นางสาวกัลยาณี ปัดป้อง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5563838 นางสาวกาญจนา นาคดวงเกษมศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5566990 นางสาวกิตติมาภรณ์ ธงศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5563890 นางสาวกิตติยา สุริยวงษา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5569380 นายจักรกฤษณ์ คำวงศา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5561766 นางสาวจินตหรา สมพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5567669 นางสาวจุฑามาศ บุญชะโด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5566587 นางสาวชลธิชา เรืองสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5462476 นางสาวชลนิภา สิงห์ลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5462797 นางสาวณัฏฐา ไสกระจ่าง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5568512 นางสาวดาวฤดี เพียซ้าย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5569830 นางสาวต่วนรอสเมาะ นิบันดัร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5565467 นางสาวธรัญญา ทองคลี่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5568574 นางสาวนภาพร คมขำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5568642 นางสาวนราธร คำสิงห์บับภา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5562077 นางสาวปัทมา ประโลมรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5567683 นางสาวภักฑิชา ปลัดคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5562053 นางสาวมาริษา เดิมทำรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5565702 นางสาวมาลัย เหมือนชอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5564224 นายยุทธการ คำเเก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5568116 นางสาวลัดดาวัลย์ อันทะราสี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5568154 นางสาววชิราภรณ์ ตรีพิทักษ์สกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5566907 นางสาววรรณภา เสาร์ศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5564033 นางสาววริศรา ศรีวรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5561643 นางสาววาสนา สามารถกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5562343 นางสาววิภาพร เด็จใจทัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5565627 นางสาววิภารัตน์ ถนนทิพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5566853 นางสาวศิริขวัญ กรอกกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5564712 นางสาวสมฤดี สอนสะอาด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B5565948 นางสาวสาธนี ศรีปลัดกอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B5567942 นางสาวสุณิสา กระแจะจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B5560929 นางสาวสไบทิพย์ จิมสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B5560820 นางสาวอัญชลี เอื้อพงษ์พันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B5568451 นางสาวอารีรัตน์ ตรองจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B5562060 นางสาวเปรมชนก ปริทารัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B5568109 นางสาวเพ็ญนภา บุตะเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.