รายชื่อนศ.
รายวิชา618410 : INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5561865 นายกฤษณพงษ์ โนรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5563517 นางสาวกัญญาพัชร เบ็ญพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B5561858 นางสาวขนิษฐา กุ่มเทียน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5569045 นางสาวขนิษฐา อรุณพาส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5562312 นางสาวขวัญฤดี สุตะพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5562138 นางสาวขวัญสุดา แสนโน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5562749 นางสาวจงรักษ์ พิมพ์ใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5564880 นางสาวจริญญา อร่ามวงศ์ทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5568871 นางสาวจีรภา แก้วดวงตา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5567157 นางสาวจีราวรรณ สาโท  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5568161 นางสาวชฎาภรณ์ เพ็ชรศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5561179 นางสาวณัชชาพร อึ้งอารุณยะวี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5569052 นางสาวณัฐกุล ยอดยศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5562923 นางสาวณัฐชา นิตย์ผักแว่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5568314 นางสาวณัฐธิดา สืบตระกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5564781 นายณัฐพงศ์ เครือเครา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5568840 นางสาวดอกเตย จันทร์เพ็ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5564194 นางสาวทัศนีย์ เจนบ้านผือ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5565535 นางสาวนุสบา โถงโฉม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5569717 นางสาวปลื้มฤทัย ฉ่ำสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5563883 นางสาวปาริชาต กุลสำโรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5568031 นางสาวปิยนุช สวดสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5564354 นายปิยะภูมิ คุณอุดม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5563340 นายพรชัย ศรเสนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5564330 นางสาวพรรณนิภา แคนสา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5560639 นางสาวพัชรินทร์ กลิ่นเกษร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5569519 นางสาวพิมลรัตน์ คีรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5564446 นางสาวยุภาวิณี ทองดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5568734 นางสาวรัชนีกร อ่อนศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5562206 นายวรกานต์ กงทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5562237 นางสาววรวลัญช์ คำปันแปง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B5569038 นางสาววริศรา เสนาะเสียง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B5569410 นางสาววัชราภรณ์ ธรรมนิทรา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B5567386 นางสาววิรัญญา ขุมมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B5562442 นางสาววิสา กรอบพุดซา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B5560943 นางสาววิไลวรรณ วรดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B5569663 นางสาวศรันญา ใจงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B5563906 นางสาวศิรินภา ศิรินอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B5562565 นางสาวสิริวิภา ขันธุแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B5560615 นางสาวสุณิษา ประกอบดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
41 B5564101 นางสาวสุพิชชา ยศพล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
42 B5566310 นางสาวสุภาพร ยอดเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B5561254 นางสาวสุวรรณา เศษวงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
44 B5563333 นางสาวหยกมณี คำสวัสดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.