รายชื่อนศ.
รายวิชา618344 : INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5663422 นางสาวกนกพร เพ็ชรภักดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5661602 นางสาวกมลรัตน์ สีน้อยขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B5660261 นางสาวจุฑามาศ บุญช่วย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5661336 นางสาวชนาภา จำรัสแนว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5660230 นายชัยวิชิต ศรีชมชื่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5663392 นางสาวชิตวรี แดงสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5663125 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5661893 นางสาวน้ำค้าง มัทวะรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5660476 นายปฐมยศ พงษ์ศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5660087 นางสาวปวีณาภา อุ่นสำโรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5660513 นางสาวปาณิสรา พูลคล้าย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5660346 นางสาวปาริชาติ แจ่มวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5661527 นางสาวปิยพร สุกอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5660070 นางสาวพรสวรรค์ สุขประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5660063 นางสาวภัทราพร มงคลมาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5660407 นายภาณุวิชญ์ สุภพิชญานันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5663323 นางสาวภาวิณี สุวรรณนารี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5660438 นางสาวมัลริกา ปะนาราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5660667 นางสาวมาริสา ดิษกิ่งสะแกราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5661046 นางสาวมุกอาภา วงศ์สุ่ย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5663385 นายรัฐภูมิ พันธ์พยุง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5661640 นางสาวลินดา คันทา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5660858 นางสาวศศิธร แก้วทา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5660056 นางสาวศิวพร พรสมบัติไพบูลย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5661930 นางสาวศุภนิดา คำภูมี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5660377 นางสาวสุจิตรา แสนชมภู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5660360 นางสาวสุทิศา พินวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5661367 นางสาวอนงค์นาถ โยธานันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5660940 นางสาวอมรวรรณ เพ็ชรอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5661008 นางสาวอินธุอร รินลือ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5653362 นายเกรียงไกร ตระหง่านศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B5661718 นางสาวเครือวรรณ คำมุง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.