รายชื่อนศ.
รายวิชา110206 : HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5761890 นางสาวแพรวนภา เชื้อศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5762880 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5762415 นางสาวอภิชญา เกตุค้างพลู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5761753 นางสาวอนันธิญา ดีพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5762514 นางสาวสุวรรณา เยาะสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5761722 นางสาวสุรีพร พิมพ์ชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5762224 นางสาวสุประภา จันทร์หม่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5762934 นางสาวสุนทรี มีแสงนิล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5763153 นางสาวสุกัญญา อินธิเสน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5762798 นางสาวสิรินาถ บุญอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5761746 นางสาวสายใจ ลาดบัวขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5761586 นางสาวศิริกัญญา มุกดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5761425 นางสาวศศินา ดีดสี  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5762576 นางสาววัชราภรณ์ สรรพสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5762064 นางสาววริศรา ดีเจริญไชยะกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5761357 นางสาววราภรณ์ ท้วมประถม  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5763245 นางสาววนิดาภรณ์ พูลสวัสดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5761739 นางสาวรัตนา แมงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5761265 นางสาวมณีรัตน์ แก้วระหัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5760862 นางสาวพรหมพร พูลสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B5762101 นางสาวพรรณทิวา นาสมตรอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5761258 นางสาวปิยธิดา หัวนิล  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B5762262 นางสาวนุจรี คำผาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5762866 นางสาวนิโลบล ทองคง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5763283 นายธีรนาถ ธงชัยตะนานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5763511 นางสาวธิดารัตน์ สุปง  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B5762156 นางสาวธัญสินี ช่วยขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5762217 นางสาวทวีพร ต่อโชติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5760930 นางสาวตรีสุคนธ์ ชัยวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B5761067 นางสาวตรีนภา ทุมจำนงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B5762125 นางสาวณัฐวลี ท้าวแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B5762330 นางสาวฐิติพร นพพะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B5762040 นางสาวจุฬารัตน์ หาผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B5761104 นางสาวจิราพร จอกพุดซา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B5762187 นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี  ENVIRONMENTAL HEALTH
38 B5762392 นางสาวกาญจนา บินสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.