รายชื่อนศ.
รายวิชา525602 : ADVANCED NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 M5840670 ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ หมายถมกลาง  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING
2 M5840625 นางสาวศศิธร พยัคฆ์ทอง  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING
3 M5742028 นายวัชรพล แสงเพ็ชร  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING
4 M5840687 นายฤทธิรงค์ สมสนุก  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING
5 M5741984 นายพลรวี วรรณริโก  MECHANICAL ENGINEERING
6 M5840694 นายธนิต หินไลเลิศ  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING
7 M5742011 นายธนากร กมลแสน  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING
8 M5840656 นายธงไชย ลีทา  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING
9 M5840663 นายณัฐกิจ ทองดี  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING
10 M5840649 นายณรงค์ฤทธิ์ ลุ่มลึก  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING
11 M5841523 นางสาวคนธรส ถินสูงเนิน  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.