รายชื่อนศ.
รายวิชา529435 : POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  EE10
2 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  EE10
3 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  EE10
4 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก  EE10
5 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว  EE10
6 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  EE10
7 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ  EE10
8 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE10
9 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี  EE10
10 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE10
11 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  EE10
12 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม นักศึกษาแจ้งจบ EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.