รายชื่อนศ.
รายวิชา529203 : CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6332518 นางสาวเบญจวรรณ คำลุน  EE10
2 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง  EE10
3 B6328306 นายก้องภพ เภาพาณิชย์  EE10
4 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร  EE10
5 B6327088 นางสาวศศิธร วังหอม  EE10
6 B6326968 นางสาววรรณภรณ์ จิวระโมไนย์กุล  EE10
7 B6326814 นางสาววิชญาดา แก้วเงิน  EE10
8 B6326203 นางสาวณัฐวิภา สังข์ทอง  EE10
9 B6322694 นางสาวสุนิสา ปีกลม  EE10
10 B6321864 นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง  EE10
11 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี  EE10
12 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี  EE10
13 B6318819 นายอภิรักษ์ ศรีชะนะ  EE10
14 B6318529 นายวัชรพล แสนโคตร  EE10
15 B6311957 นายประภัสฎา กองพระทราย  EE10
16 B6311513 นายมณฑล นิยมไทย  EE10
17 B6310912 นายพศิน แซ่กู้  EE10
18 B6308742 นายปวิช รอดเสถียร  EE10
19 B6307325 นายปฏิพล นิยม  EE10
20 B6307165 นายนัทธ์พสิษฐ์ ธนอุดมประภัทร์  EE10
21 B6306977 นายวธัญญู เครื่องประดับ  EE10
22 B6306427 นายปาณสาน สินนอก  EE10
23 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง  EE10
24 B6305734 นายชิษณุพงศ์ ม่วงงาม  EE10
25 B6304737 นายวราเทพ ลาวงษ์  EE10
26 B6304720 นายธีรพงศ์ โพธิ์ม่วง  EE10
27 B6303952 นายณัฐพล มีเงิน  EE10
28 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ  EE10
29 B6302368 นายพงศกร บุญหนา  EE10
30 B6302306 นายจิรายุ จิตรประเสริฐ  EE10
31 B6301965 นายตะวัน งามแสง  EE10
32 B6300531 นางสาวชลธิชา ไชยนา  EE10
33 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.