รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง  Metallurgical Engineering
2 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง  Metallurgical Engineering
3 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ  Metallurgical Engineering
4 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง  Metallurgical Engineering
5 B6201388 นายธนากร ศรวิไล  Metallurgical Engineering
6 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์  Metallurgical Engineering
7 B6209551 นางสาวกชนุช บุษราคัม  Metallurgical Engineering
8 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ  Metallurgical Engineering
9 B6214654 นางสาวบัณฑิตา พิมพ์มหา  Metallurgical Engineering
10 B6215842 นางสาวสุชัญญา สำราญใจ  Metallurgical Engineering
11 B6215965 นายยุทธศักดิ์ วังบุญ  Metallurgical Engineering
12 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ  Metallurgical Engineering
13 B6216863 นางสาวศศิภา ธนวัฒนไพศาล  Metallurgical Engineering
14 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering
15 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา  Metallurgical Engineering
16 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช  Metallurgical Engineering
17 B6220976 นายธนธรณ์ ประอินทร์  Metallurgical Engineering
18 B6221119 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์  Metallurgical Engineering
19 B6221379 นายวัฒธนชัย ผาหยาด  Metallurgical Engineering
20 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา  Metallurgical Engineering
21 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม  PE
22 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา  Metallurgical Engineering
23 B6225247 นายอิสระ มะลิงาม  Metallurgical Engineering
24 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก  Agricultural and Food Engineering
25 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร  Metallurgical Engineering
26 B6227289 นายวิชยุตม์ คุขุนทด  Metallurgical Engineering
27 B6230371 นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ  Metallurgical Engineering
28 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ  Metallurgical Engineering
29 B6237776 นางสาวธนพร ชินทะวัน  Metallurgical Engineering
30 B6238254 นางสาวนัยนา อาจยิ่งยงค์  Metallurgical Engineering
31 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.