รายชื่อนศ.
รายวิชา523203 : PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล  CPE
2 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน  CPE
3 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  CPE
4 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE
5 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE
6 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์  CPE
7 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE
8 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  CPE
9 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  CPE
10 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  CPE
11 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล  CPE
12 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ  CPE
13 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE
14 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  CPE
15 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  CPE
16 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม  CPE
17 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE
18 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร  CPE
19 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์  CPE
20 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา  CPE
21 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร  CPE
22 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข  CPE
23 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE
24 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม  CPE
25 B6304508 นายนภัสกร กันทะ  CPE
26 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์  CPE
27 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ  CPE
28 B6306083 นางสาวกัญธนัช เขตคำ  Environmental Engineering
29 B6307431 นางสาวธนัญญา หวังผล  CPE
30 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง  CPE
31 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล  CPE
32 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา  CPE
33 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ  CPE
34 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์  CPE
35 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ  CPE
36 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ  CPE
37 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  CPE
38 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE
39 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข  CPE
40 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE
41 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE
42 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE
43 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์  CPE
44 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร  CPE
45 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง  CPE
46 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง  CPE
47 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี  CPE
48 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ  CPE
49 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย  CPE
50 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE
51 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ  CPE
52 B6322472 นางสาวรัศมี เล่เหลี่ยม  CPE
53 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE
54 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม  CPE
55 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE
56 B6326500 นางสาวสิรินยา โคตรปัญญา  CPE
57 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE
58 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์  CPE
59 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี  CPE
60 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE
61 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร  CPE
62 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา  CPE
63 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย  CPE
64 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์  CPE
65 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์  CPE
66 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก  CPE
67 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม  CPE
68 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  CPE
69 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ  CPE
70 B6336219 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.