รายชื่อนศ.
รายวิชา523203 : PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง  CPE
2 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว  CPE
3 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์  CPE
4 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี  CPE
5 B6328726 นายสหพล แสนพวง  CPE
6 B6326463 นายคงศักดิ์ดา นฤภัย  Mechatronics Engineering
7 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE
8 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง  CPE
9 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด  CPE
10 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล  CPE
11 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE
12 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย  CPE
13 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร  CPE
14 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด  CPE
15 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์  Environmental Engineering
16 B6311308 นายภานุกร กองเพชร  CPE
17 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE
18 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย  CPE
19 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี  CPE
20 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE
21 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ  CPE
22 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE
23 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE
24 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  CPE
25 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE
26 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE
27 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.