รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล  CPE
2 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ  CPE
3 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล  CPE
4 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE
5 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา  CPE
6 B6201982 นายธนกร สุขกุล  CPE
7 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี  CPE
8 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี  CPE
9 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์  CPE
10 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE
11 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ  CPE
12 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส  CPE
13 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน  CPE
14 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา  CPE
15 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล  CPE
16 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข  CPE
17 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์  CPE
18 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์  CPE
19 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE
20 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  CPE
21 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา  CPE
22 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์  CPE
23 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  CPE
24 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ  CPE
25 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ  CPE
26 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น  CPE
27 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ  CPE
28 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  CPE
29 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต  CPE
30 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.