รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย  CPE
2 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล  CPE
3 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  CPE
4 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล  CPE
5 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  CPE
6 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร  CPE
7 B6225155 นายวิทย พิลาตัน  CPE
8 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา  CPE
9 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน  CPE
10 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  CPE
11 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  CPE
12 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  CPE
13 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE
14 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  CPE
15 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  CPE
16 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  CPE
17 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  CPE
18 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล  CPE
19 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที  CPE
20 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์  CPE
21 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก  CPE
22 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์  CPE
23 B6214944 นายธนากร เจนชัย  CPE
24 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย  CPE
25 B6214173 นายชโยดม เฮฮา  CPE
26 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ  CPE
27 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ  CPE
28 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE
29 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE
30 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์  CPE
31 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  CPE
32 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร  CPE
33 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน  CPE
34 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  CPE
35 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ  CPE
36 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE
37 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด  CPE
38 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง  CPE
39 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์  CPE
40 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ  CPE
41 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต  CPE
42 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์  CPE
43 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ  CPE
44 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว  CPE
45 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ  CPE
46 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว  CPE
47 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน  CPE
48 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ  CPE
49 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง  CPE
50 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์  CPE
51 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง  CPE
52 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.