รายชื่อนศ.
รายวิชา523313 : WEB APPLICATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE10
2 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE10
3 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  CPE10
4 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE10
5 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  CPE10
6 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน  CPE10
7 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย  CPE10
8 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์  CPE10
9 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร  CPE10
10 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ  CPE10
11 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว  CPE10
12 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว  CPE10
13 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล  CPE10
14 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ  CPE10
15 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน  CPE10
16 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล  CPE10
17 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร  CPE10
18 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.