รายชื่อนศ.
รายวิชา539306 : HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก  Electronic Engineering10
2 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์  Electronic Engineering10
3 B6131418 นายกิตตินันท์ อ้นสันเทียะ  Electronic Engineering10
4 B6130800 นายธนพล ไท้ชัยภูมิ  Electronic Engineering10
5 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering10
6 B6115227 นายรุ่งสุริยา สังฆัง  Electronic Engineering10
7 B6115159 นางสาวภัทรภรณ์ สอระพัฒน์  Electronic Engineering60
8 B6114695 นายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์  Electronic Engineering10
9 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ  Electronic Engineering10
10 B6111649 นายธนากร โพธิ์ศรีบิ้ง  Electronic Engineering10
11 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก  Electronic Engineering10
12 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ  Electronic Engineering10
13 B6103989 นายณัฐวุฒิ คงพิทักษ์  Electronic Engineering10
14 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.