รายชื่อนศ.
รายวิชา618409 : RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6127060 นางสาวภูริชญา ขาวมะลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B6127121 นางสาวนิรุชา นามพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B6127213 นางสาวจีรภา คงเป็นนิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B6127244 นางสาวชุติภา ขลิบทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B6127343 นางสาวพิมพ์ลภัส ฮวดเฮง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B6127404 นางสาวเปมิกา ผินสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B6127602 นางสาวธนาพร พงษ์สุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B6127657 นางสาวลวัณรัตน์ แก้วเมืองกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B6127923 นางสาวสิริรัตน์ ชนะภู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B6127930 นางสาวสุภาพร จันภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B6127954 นางสาวประวิสา พะนะจะโปะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B6127978 นางสาวจิตราพร กลิ่นภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B6128036 นางสาวกัญญาพัชร ฉ่ำมะณี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B6128074 นางสาวสุดารัตน์ ปัดถม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B6128111 นางสาวปนัดดา อยู่ทองศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B6128128 นางสาวนรินทร์ ชาวดร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B6128197 นายอานนท์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B6128203 นางสาวสุทธิพร พรมพัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B6128289 นางสาวดรุณี ยาเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B6128548 นางสาวทอฝัน หะดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B6128555 นางสาวลลิตา วงศ์วิภัชนพคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B6128609 นางสาวกฤตพร วันทาแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B6134716 นางสาวกัญญาภัค เหลืองพิกุลทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B6134723 นางสาวฉัตรฤดี ไชยชะนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B6134839 นางสาวปิยนุช มงคล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B6134884 นางสาวปรารถนา แนววัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B6134907 นางสาววณัสนันท์ ฉิมเมือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B6134938 นางสาวณัฐวรรณ ตู้ทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B6135065 นางสาวปวีณา ถิ่นทัพไทย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B6135164 นางสาวเบญจมาศ คงเสมอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.