รายชื่อนศ.
รายวิชา533379 : MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์  IE10
2 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง  IE10
3 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล  IE10
4 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว  IE10
5 B6131746 นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด  IE10
6 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี  IE10
7 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม  IE10
8 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์  IE10
9 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง  IE10
10 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง  IE10
11 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย  IE10
12 B6116316 นางสาววรางคณา แสงตะวัน  IE10
13 B6116125 นางสาวนิศรา สุวรรณสิงห์  IE10
14 B6116118 นางสาวเจนนิสา สุวรรณวงค์  IE10
15 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์  IE10
16 B6114282 นางสาวสรุตา ศรีณะ  IE10
17 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร  IE10
18 B6114220 นางสาวกุลสตรี ศรีคุณชัย  IE10
19 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร  IE10
20 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ  IE10
21 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ  IE10
22 B6110994 นายธนพล พันลำ  IE10
23 B6110017 นางสาวพิมพ์ลภัส เปี่ยงสันเทียะ  IE10
24 B6109851 นางสาวบุญยรัตน์ ปั่นเนตร  IE10
25 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ  IE10
26 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ  IE10
27 B6108915 นายศิริวัฒน์ บุญช่วย  IE10
28 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์  IE10
29 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม  IE10
30 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง  IE10
31 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน  IE10
32 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง  IE10
33 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน  IE10
34 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา  IE10
35 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.