รายชื่อนศ.
รายวิชา527418 : TELECOMMUNICATION NETWORKS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี  TCE10
2 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม  TCE10
3 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล  TCE10
4 B6021535 นางสาวชลดา อุ่นเหมือน  TCE10
5 B6021429 นางสาวอุไรวรรณ โคตรนายูง  TCE10
6 B6018931 นางสาววิภาวรรณ นิลบุตร  TCE10
7 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง  TCE10
8 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์  TCE10
9 B6013448 นายดำรงศักดิ์ สุขะตะ  TCE10
10 B6011994 นางสาวสุทธิดา สมบูรณ์  TCE10
11 B6011260 นายอนุวัฒน์ ผลบุตร  TCE10
12 B6010928 นางสาวอริสราลักษณ์ ชิตสกุลวงค์  TCE10
13 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE10
14 B6007294 นางสาววรารัตน์ โกติรัมย์  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.