รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE
2 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม  EE
3 B6016968 นายไมตรี เขตคำ  EE
4 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE
5 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE
6 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE
7 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม  EE
8 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ  EE
9 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน  EE
10 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี  EE
11 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์  EE
12 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว  EE
13 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์  EE
14 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง  EE
15 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง  EE
16 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์  EE
17 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค  EE
18 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา  EE
19 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์  EE
20 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์  EE
21 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว  EE
22 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ  EE
23 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.