รายชื่อนศ.
รายวิชา530231 : HYDRAULICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์  CE10
2 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี  CE10
3 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี  CE10
4 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์  CE10
5 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง  CE10
6 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร  CE10
7 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย  CE10
8 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม  CE10
9 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์  CE10
10 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง  CE10
11 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี  CE10
12 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง  CE10
13 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์  CE10
14 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ  CE10
15 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล  CE10
16 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม  CE10
17 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์  CE10
18 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย  CE10
19 B6221171 นายพลพล เนตรพล  CE10
20 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร  CE10
21 B6219413 นายดำรง ปัสเสน  CE10
22 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  CE10
23 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก  CE10
24 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์  CE10
25 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน  CE10
26 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร  CE10
27 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ  CE10
28 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี  CE10
29 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง  CE10
30 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ  CE10
31 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ  CE10
32 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา  CE10
33 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ  CE10
34 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ  CE10
35 B6214920 นายสิทธิเดช ดวงอินทร์  CE10
36 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์  CE10
37 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์  CE10
38 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล  CE10
39 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ  CE10
40 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา  CE10
41 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว  CE10
42 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล  CE10
43 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน  CE10
44 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด  CE10
45 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์  CE10
46 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช  CE10
47 B6114084 นายอุดมสิทธิ์ วิโรจน์จรรยา  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.