รายชื่อนศ.
รายวิชา585202 : MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6234539 นายรตณรรค วิสาล์ว ศกเตป  Mechanical Engineering
2 B6234515 นางสาวลีเญียณ เซือณ  Mechanical Engineering
3 B6234508 นางสาวโศแภะเณียฐ แอม  Mechanical Engineering
4 B6234423 นายศรีสมร พงศ์ธวงศ์ษา  Mechanical Engineering
5 B6234416 นายลง เม็งลี  Mechanical Engineering
6 B6234409 นายปุดทิเรียจ ส่าหริ  Mechanical Engineering
7 B6234393 นายเม็งกง ลอ  Mechanical Engineering
8 B6230050 นายสันต์ติวุธ ศรีเลิศ  Mechanical Engineering
9 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง  Mechanical Engineering
10 B6209766 นายรวิภาส แช่มชูกลิ่น  Mechanical Engineering
11 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์  Mechanical Engineering
12 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ  Mechanical Engineering
13 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์  Mechanical Engineering
14 B6201968 นายกฤษณพงษ์ ศิลาพงษ์  Mechanical Engineering
15 B6119218 นายชลสิทธิ์ สุริโย  Mechanical Engineering
16 B6119201 นายธนวุธร สุ่มติ๊บ  Mechanical Engineering
17 B6119119 นางสาวเจริย ฤกษ์โสภา  Mechanical Engineering
18 B6119010 นายอินทนนท์ ปริญญวัฒน์  Mechanical Engineering
19 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์  Mechanical Engineering
20 B6118853 นายอรรณวินทร์ เคนวิเศษ  Mechanical Engineering
21 B6118839 นายอรรถวรรษ เกริ่นกระโทก  Mechanical Engineering
22 B6027759 นางสาวหทัยทิพย์ เรือนใหม่  Mechanical Engineering
23 B6027742 นายภูมินทร์เทพ ปูแอล  Mechanical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.