รายชื่อนศ.
รายวิชา715304 : MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6129859 นางสาวพิมพิไล ยุตธรรม  B.N.S.
2 B6129842 นางสาวอัญญารัตน์ เทพศรีหา  B.N.S.
3 B6129712 นางสาวเพชรสิริ กัลยาเรือน  B.N.S.
4 B6129699 นางสาวลลิตา สมทรัพย์  B.N.S.
5 B6129682 นางสาวปรายฟ้า กุลทิพย์  B.N.S.
6 B6129613 นางสาวปริยากร ธรรมทวี  B.N.S.
7 B6129576 นางสาวกัลย์สุดา กมลแสน  B.N.S.
8 B6129507 นางสาวธิติญา รัตนวงศ์  B.N.S.
9 B6129491 นางสาวนันทิกา อุปฮาด  B.N.S.
10 B6129484 นางสาวทัตพิชา โรจน์แสงเรือง  B.N.S.
11 B6129460 นางสาวปิยฉัตร อินทร์เสนา  B.N.S.
12 B6129446 นางสาวดวงหทัย จันทิยศ  B.N.S.
13 B6129439 นางสาวปิยะภา ถันชนนาง  B.N.S.
14 B6129422 นางสาวศศิธร ลาวกับเพ็ชร  B.N.S.
15 B6129378 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีขันตรี  B.N.S.
16 B6129231 นายณัฐพล พรมอ่อน  B.N.S.
17 B6129156 นายวุฒิชัย ราชสีมา  B.N.S.
18 B6129118 นางสาวพิมพ์ผกา ศรีมาลี  B.N.S.
19 B6129095 นางสาวณิชกานต์ จิตอารีย์  B.N.S.
20 B6129071 นางสาวกัญญารัตน์ โลพาด  B.N.S.
21 B6129002 นางสาวสุเมรี ประเสริฐสังข์  B.N.S.
22 B6128999 นางสาวจารุวรรณ คงน้อย  B.N.S.
23 B6128968 นางสาวธัญรัตน์ พุ่มจิ๋ว  B.N.S.
24 B6128944 นางสาวสุทธิดา ขวดทอง  B.N.S.
25 B6128937 นางสาวสุทธารัตน์ ขวดทอง  B.N.S.
26 B6128913 นางสาวพรพิมล มาตรนอก  B.N.S.
27 B6128906 นางสาวธัญญาศิริ ตระกูลสันติรัตน์  B.N.S.
28 B6128890 นางสาวกัญญาณัฐ ชิงรัมย์  B.N.S.
29 B6128852 นางสาวอริสรา สุขสมบูรณ์  B.N.S.
30 B6128838 นางสาวอนิษา แก้วพินึก  B.N.S.
31 B6128814 นางสาวสมจินตนา ชัยวีรพันธ์เดช  B.N.S.
32 B6128746 นางสาวญาณิศา ศรีมะดัน  B.N.S.
33 B6128739 นางสาวสุดารัตน์ เรืองรัมย์  B.N.S.
34 B6128715 นางสาวจิรนันท์ วรรณเกตุ  B.N.S.
35 B6128654 นางสาวปรีญานันท์ วงศ์เศรษฐี  B.N.S.
36 B6128647 นางสาวปิยะดา ประคองใจ  B.N.S.
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.