รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5801657 นายเจษฎา ประชาโรจน์  CME
2 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก  Agricultural and Food Engineering
3 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ  Metallurgical Engineering
4 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา  Metallurgical Engineering
5 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering
6 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา  Agricultural and Food Engineering
7 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา  PE
8 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง  CERAMIC ENGINEERING
9 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่  Agricultural and Food Engineering
10 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา  Agricultural and Food Engineering
11 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์  Agricultural and Food Engineering
12 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง  Agricultural and Food Engineering
13 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง  Agricultural and Food Engineering
14 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ  PE
15 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง  Agricultural and Food Engineering
16 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี  CERAMIC ENGINEERING
17 B6117122 นายสุจิเมธ เหลืองอภิรมย์  Metallurgical Engineering
18 B6117290 นายวรวุฒิ อไภราช  Metallurgical Engineering
19 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน  CERAMIC ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.