รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5803262 นายสหฤทธิ์ ซาไข  Agricultural and Food Engineering10
2 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering10
4 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
5 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering10
6 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6003630 นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง  Metallurgical Engineering10
9 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด  Metallurgical Engineering10
10 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
12 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์  Metallurgical Engineering10
13 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี  Metallurgical Engineering10
14 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา  Metallurgical Engineering10
15 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์  Metallurgical Engineering10
16 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์  Metallurgical Engineering10
18 B6112837 นายวายุ รอญศึก  Metallurgical Engineering10
19 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์  Metallurgical Engineering10
21 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี  Metallurgical Engineering10
25 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.