รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน  CPE
2 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์  CPE
3 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์  CPE
4 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา  CPE
5 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE
6 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน  CPE
7 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE
8 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE
9 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์  CPE
10 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง  CPE
11 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง  CPE
12 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด  CPE
13 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง  CPE
14 B6103309 นางสาวดารินทร์ เกรงขุนทด  CPE
15 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย  CPE
16 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ  CPE
17 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา  CPE
18 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง  CPE
19 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล  CPE
20 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร  CPE
21 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน  CPE
22 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์  CPE
23 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง  CPE
24 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล  CPE
25 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก  CPE
26 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ  CPE
27 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์  CPE
28 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล  CPE
29 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย  CPE
30 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว  CPE
31 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE
32 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร  CPE
33 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์  CPE
34 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล  CPE
35 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม  CPE
36 B6111069 นายวริชญ์ พิชัยพงค์  CPE
37 B6111076 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ  CPE
38 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์  CPE
39 B6111465 นายภควัฒน์ เพ็ญภูมิ  CPE
40 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ  CPE
41 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์  CPE
42 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี  CPE
43 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์  CPE
44 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร  CPE
45 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา  CPE
46 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต  CPE
47 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว  CPE
48 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม  CPE
49 B6117368 นายนพชัย อัตถาวงศ์  CPE
50 B6130381 นายอนุสรณ์ ศรีพรหม  CPE
51 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง  CPE
52 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา  CPE
53 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.