รายชื่อนศ.
รายวิชา533361 : INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล  IE10
2 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ  IE10
3 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร  IE10
4 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด  IE10
5 B6105624 นางสาวธันยากร เฉลียวไว  IE10
6 B6105648 นางสาวแก้วกานดา ชฎาทอง  IE10
7 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด  IE10
8 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน  IE10
9 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว  IE10
10 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์  IE10
11 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน  IE10
12 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์  IE10
13 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ  IE10
14 B6111298 นางสาวสรน์สิริ พุ่มศิริ  IE10
15 B6111359 นายณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม  IE10
16 B6112189 นายปฏิภาณ มาตย์นอก  IE10
17 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง  IE10
18 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์  IE10
19 B6115630 นางสาวรัตนาภรณ์ สีนาง  IE10
20 B6115692 นางสาวณัฏฐณิชา สุขแก้ว  IE10
21 B6116125 นางสาวนิศรา สุวรรณสิงห์  IE10
22 B6116316 นางสาววรางคณา แสงตะวัน  IE10
23 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง  IE10
24 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า  IE10
25 B6116873 นายชิตพล นิธิภัทรปัญญา  IE10
26 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์  IE10
27 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม  IE10
28 B6118426 นายพิชญุตม์ เกิดเกลี้ยง  IE10
29 B6131746 นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด  IE10
30 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.