รายชื่อนศ.
รายวิชา537343 : AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B5915750 นายกิตติชัย โล่วิสิทธิ์อารี  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6000677 นายณัฐชนน สุวิทวัส  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6002077 นายธนัชชา ศรีคราม  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6003975 นายณัฐรินทร์ คำภิระแปง  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6004118 นายพงชธร อุปสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B6006976 นางสาวอภิชญา พุทธรัสสุ  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B6007041 นายเจษฎา ลาธิโน  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B6007423 นางสาวชณิดาปวีร์ ไกรเลิศจรูญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
19 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6009724 นางสาวพรทิพย์ พลอยเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B6010805 นายภูมินทร์ เข็มขำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
22 B6011000 นางสาวมัลลิยา เชิญกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B6012168 นายคมชาญ บุตรศรีด้วง  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B6012878 นายสุภกร พวงประจำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B6013660 นางสาวอธิตยาพร ธิมาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING
27 B6013691 นางสาวมลธการ ทองทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING
28 B6013769 นายพิชัย กาจิก  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B6014506 นางสาวกนกวรรณ มะลิวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
30 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี  AERONAUTICAL ENGINEERING
31 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
32 B6016203 นายพงษ์เทพ สวัสดิวงษ์ไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING
33 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
34 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
35 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING
36 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
37 B6017699 นายณัฐนันท์ คันโธ  AERONAUTICAL ENGINEERING
38 B6017705 นายกฤติน ขันขวา  AERONAUTICAL ENGINEERING
39 B6018269 นายกนกศักดิ์ เกี้ยมหู้  AERONAUTICAL ENGINEERING
40 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
41 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา  AERONAUTICAL ENGINEERING
42 B6021221 นายธนบดี กั๊กสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
43 B6021276 นายอดิสร ต๊ะสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
44 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING
45 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส  AERONAUTICAL ENGINEERING
46 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
47 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING
48 B6025175 นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING
49 B6025366 นายณัฐพนธ์ โภคสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
50 B6026264 นางสาวรัตน์จินันท์ เขียวแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING
51 B6026509 นายวุฒินันท์ น้อยพูล  AERONAUTICAL ENGINEERING
52 B6026561 นายธนภัทร คัทวี  AERONAUTICAL ENGINEERING
53 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.