รายชื่อนศ.
รายวิชา536313 : COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902347 นายอมรเทพ แสนสุวรรณ  Automotive Engineering
2 B5903078 นายธีระธาดา พวงจำปา  Automotive Engineering
3 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร  Automotive Engineering
4 B5905928 นายสิทธิพงศ์ คิดกิ่ง  Automotive Engineering
5 B5906765 นางสาวประภารัตน์ บุตรโคตร  Automotive Engineering
6 B5908035 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์  Automotive Engineering
7 B5911042 นายอนุชาติ จันชา  Automotive Engineering
8 B5911103 นายณัฐนนท์ สาบัว  Automotive Engineering
9 B5913206 นายจักรพงค์ สิริพงค์  Automotive Engineering
10 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี  Automotive Engineering
11 B5929221 นายมุสตากีม สาแม  Automotive Engineering
12 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering
13 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering
14 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering
15 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering
16 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering
17 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering
18 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering
19 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์  Automotive Engineering
20 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering
21 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering
22 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering
23 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว  Automotive Engineering
24 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering
25 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering
26 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering
27 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering
28 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering
29 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering
30 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า  Automotive Engineering
31 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering
32 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี  Automotive Engineering
33 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering
34 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering
35 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering
36 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering
37 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา  Automotive Engineering
38 B6008055 นายอนุชา พันรักษา  Automotive Engineering
39 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering
40 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering
41 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering
42 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.