รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
2 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6210069 นายสหัสวรรษ หวลศรีไทย  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6210830 นางสาวฉศิรธา ฉอสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B6215361 นางสาวศิริณญา จันทร  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING
19 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6218423 นายศุภวิชญ์ อยู่นิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง  AERONAUTICAL ENGINEERING
22 B6218843 นางสาวชลธิชา เพชรจำรัส  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B6220532 นางสาววรดา นุนูนจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B6222321 นายพิธธวัช บุญล้อม  AERONAUTICAL ENGINEERING
27 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
28 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING
30 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
31 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
32 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
33 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.