รายชื่อนศ.
รายวิชา617344 : ENVIRONMENTAL HEALTH ETCHICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6127091 นางสาวกานดา ฤทธิ์คือกรด  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B6127138 นางสาวปิยฉัตร ภูมิผักแว่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B6127183 นางสาวณัฐกฤตา อินทรางกูร  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B6127220 นางสาวพลอยชมพู โปกทุน  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B6127312 นางสาวรินทร์ลภัส รัตนสิทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B6127329 นายศิวัต บัวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B6127350 นางสาวอรปรียา โมกหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6127367 นางสาวทิพยาภรณ์ วอนกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B6127428 นางสาววรรณพร ตู้กลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B6127435 นายกฤษณพล เกิดศิลป์  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6127480 นางสาวอิสรีย์ ปัญจเสาวภาคย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B6127558 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B6127565 นางสาววิลาสินี เดิมน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B6127572 นางสาวเนตรศศิธร เสนาจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B6127596 นายธนากร ขำพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B6127626 นายสุภี บุญเอิบ  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B6127633 นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B6127640 นางสาวจิณณพัต มบขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B6127688 นางสาวนรีรัตน์ แก้วน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B6127695 นางสาวศิริบูรณ์ อากาศ  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B6127701 นางสาวสุชานันท์ ทองห้าว  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B6127718 นางสาวพรชิตา ยอดเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
33 B6127794 นางสาวศศิประภา นิพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
34 B6127855 นางสาวกชกร สิ่วไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
35 B6127862 นางสาวอัฑฒ์สรณ์ นามฮาต  ENVIRONMENTAL HEALTH
36 B6127879 นางสาวธัญชนก อุ่นดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
37 B6127909 นางสาวจารุกัญญ์ พิมลนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
38 B6127916 นางสาวตวงพร ทัดกิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
39 B6127985 นางสาววิภาวี มณีกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
40 B6128005 นางสาวธันยพร พงษ์พันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
41 B6128012 นางสาวกัญญาพัชร ชิงรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
42 B6128098 นางสาวปภัสรา วงษ์ปัตตา  ENVIRONMENTAL HEALTH
43 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด  ENVIRONMENTAL HEALTH
44 B6128234 นางสาวสโรชา สังข์วารี  ENVIRONMENTAL HEALTH
45 B6128241 นางสาวบุณฑริกา ศรีวรกุลวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
46 B6128296 นางสาวจารุวรรณ์ จันทรมงคล  ENVIRONMENTAL HEALTH
47 B6128319 นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูวิเศษ  ENVIRONMENTAL HEALTH
48 B6128357 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
49 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
50 B6128371 นางสาวดารารัตน์ ดีเลิศอัมพรพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
51 B6128388 นางสาวชนิดา จูแย้ม  ENVIRONMENTAL HEALTH
52 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
53 B6128418 นางสาววราภรณ์ อุ่นเมือง  ENVIRONMENTAL HEALTH
54 B6128425 นายสถาพร กลิ่นศรีสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
55 B6128432 นางสาววราภรณ์ ใจไหว  ENVIRONMENTAL HEALTH
56 B6128449 นางสาวกัณทณีณัฐ เภสัชพินันต์กูล  ENVIRONMENTAL HEALTH
57 B6128456 นางสาวนฐาชา ศักดา  ENVIRONMENTAL HEALTH
58 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
59 B6128494 นางสาวปิยธิดา สมญา  ENVIRONMENTAL HEALTH
60 B6128500 นางสาวนฤมล วงค์ศรีเทพ  ENVIRONMENTAL HEALTH
61 B6128517 นางสาวปรัชญา ศรีสันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH
62 B6128524 นางสาวธนพร หาญลำยอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
63 B6134730 นางสาวจุฑาทิพย์ จินดาภีร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
64 B6134761 นางสาวอริสา ด่านสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
65 B6134877 นางสาวศิรดา เตียนพลกรัง  ENVIRONMENTAL HEALTH
66 B6134891 นางสาวจิรารัตน์ ถือชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH
67 B6134945 นางสาวทาริกา ป้ำกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
68 B6134952 นายศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล  ENVIRONMENTAL HEALTH
69 B6134969 นางสาวนภัสวรรณ หมั่นการ  ENVIRONMENTAL HEALTH
70 B6134976 นางสาวศศิธร ไม้เท้าแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
71 B6135010 นางสาวพรนิภา แสงแดง  ENVIRONMENTAL HEALTH
72 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
73 B6135089 นางสาวศิยารัตน์ หงษ์รัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
74 B6135096 นางสาวทิพานัน สมคิด  ENVIRONMENTAL HEALTH
75 B6135102 นายวราเทพ จันณรงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH
76 B6135126 นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
77 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง  ENVIRONMENTAL HEALTH
78 B6135225 นางสาวกุลนิภา ดีรอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH
79 B6135249 นางสาวสุจารี หุตะจูฑะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
80 B6135744 นางสาววาฮีดา บือโต  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.