รายชื่อนศ.
รายวิชา525213 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก  ME
2 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่  ME
3 B6226855 นายเมทิศ มระตัง  ME
4 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี  ME
5 B6225131 นายธนากร จุลเเดง  ME
6 B6224745 นายปฐวี โทศรี  ME
7 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข  ME
8 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า  ME
9 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  ME
10 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร  ME
11 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร  ME
12 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME
13 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME
14 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  ME
15 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย  ME
16 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME
17 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME
18 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME
19 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  ME
20 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์  ME
21 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  ME
22 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด  ME
23 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน  ME
24 B6215729 นายชาญนที เนนชู  ME
25 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  ME
26 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง  ME
27 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์  ME
28 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง  ME
29 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์  ME
30 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด  ME
31 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  ME
32 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  ME
33 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.