รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี  EE10
2 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย  EE10
3 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์  EE10
4 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ  EE10
5 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น  EE10
6 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร  EE10
7 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์  EE10
8 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์  EE10
9 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล  EE10
10 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง  EE10
11 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน  EE10
12 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์  EE10
13 B6111342 นายพิริยะ พูลผล  EE10
14 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที  EE10
15 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์  EE10
16 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก  EE10
17 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร  EE10
18 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง  EE10
19 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ  EE10
20 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า  EE10
21 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์  EE10
22 B6104849 นายวสิน จันทคีรี  EE10
23 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย  EE10
24 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก  EE10
25 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก  EE10
26 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม  EE10
27 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์  EE10
28 B5918645 นายวรเมธ อินทร์แบน  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.