รายชื่อนศ.
รายวิชา525202 : THERMODYNAMICS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน  Automotive Engineering10
2 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊  Geological Engineering10
3 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร  Transportation Engineering And Logistics10
4 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
5 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B5905614 นางสาววาสิตา เพิ่มพูล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
7 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering10
8 B5917921 นายธเนศ สายยศ  ME10
9 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์  ME10
10 B5920631 นางสาวเนธิณี สงศรี  Transportation Engineering And Logistics40
11 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE10
12 B6003227 นางสาวจินตนา ติตาระวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
13 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ  IE10
14 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา  Automotive Engineering10
15 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6005337 นางสาวสุพรรณี ปราบมาลัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
17 B6005498 นางสาวศศิวิภา บั้งจันอัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
18 B6007348 นายไกรสิงห์ สายด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
19 B6008703 นายพรอานันต์ บุญคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B6009342 นางสาวสุชานันท์ บุตรดี  ME10
21 B6009885 นางสาวธมลวรรณ ผลวาด  ME10
22 B6010058 นายณัฐวุฒิ สืบสม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
23 B6010850 นางสาวนพรัตน์ อรมัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6012397 นางสาวภัทรียา แสงทินทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
25 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering10
26 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME10
27 B6018139 นางสาวพัชริดา คำสอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
28 B6018368 นางสาวพราวเพชร พิทักษ์โสภณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
29 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering10
30 B6020286 นายกีรติ แก้วกัลยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
31 B6021931 นางสาวอริสรา ศรีมารักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
32 B6023980 นางสาวกตัญญู คลังทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B6024086 นางสาวณัฐณิชา บุญทัน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
34 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering10
35 B6104016 นายพินิติ คงศิลา  Agricultural and Food Engineering10
36 B6109677 นางสาวสุทธิกา ปรุงปลื้ม  IE10
37 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ  Agricultural and Food Engineering10
38 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
39 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม  Agricultural and Food Engineering10
40 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง  Agricultural and Food Engineering10
41 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering10
42 B6116330 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง  Geological Engineering10
43 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา  ME10
44 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง  Agricultural and Food Engineering10
45 B6136567 นางสาวอัจฉรา พรหมมา  Agricultural and Food Engineering10
46 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  ME10
47 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์  ME10
48 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี  ME10
49 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์  ME10
50 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน  ME10
51 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร  ME10
52 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร  ME10
53 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม  ME10
54 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์  ME10
55 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME10
56 B6203078 นายธนพล จิตจักร  ME10
57 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  ME10
58 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  ME10
59 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  ME10
60 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด  ME10
61 B6210632 นายธัชพล จันทกุล  ME10
62 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี  ME10
63 B6213312 นายวรวุฒิ อุตมูล  ME10
64 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ  ME10
65 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์  ME10
66 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์  ME10
67 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร  ME10
68 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง  ME10
69 B6213565 นายปริญญา พลเสนา  ME10
70 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง  ME10
71 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย  ME10
72 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์  ME10
73 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์  ME10
74 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม  ME10
75 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ  ME10
76 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง  ME10
77 B6214388 นายศรราม คงสัตรา  ME10
78 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์  ME10
79 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  ME10
80 B6215729 นายชาญนที เนนชู  ME10
81 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน  ME10
82 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด  ME10
83 B6215835 นายธนิสร มรรคณา  ME10
84 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  ME10
85 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  ME10
86 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  ME10
87 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์  ME10
88 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม  ME10
89 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ  ME10
90 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  ME10
91 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร  ME10
92 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  ME10
93 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  ME10
94 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน  ME10
95 B6217358 นางสาวชฎาภรณ์ คำสุขดี  Geological Engineering10
96 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME10
97 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ  Geological Engineering10
98 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  ME10
99 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME10
100 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME10
101 B6218065 นางสาวพัชรินทร์ สีบุญเรือง  Geological Engineering10
102 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME10
103 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  ME10
104 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์  ME10
105 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  ME10
106 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  ME10
107 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย  ME10
108 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  ME10
109 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง  ME10
110 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME10
111 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME10
112 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME10
113 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME10
114 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  ME10
115 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME10
116 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี  ME10
117 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์  ME10
118 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย  ME10
119 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย  ME10
120 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร  ME10
121 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี  ME10
122 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ  ME10
123 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด  ME10
124 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร  ME10
125 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ  ME10
126 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  ME10
127 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า  ME10
128 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร  ME10
129 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข  ME10
130 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง  ME10
131 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี  ME10
132 B6224745 นายปฐวี โทศรี  ME10
133 B6225131 นายธนากร จุลเเดง  ME10
134 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  ME10
135 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  ME10
136 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี  ME10
137 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  ME10
138 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี  ME10
139 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา  ME10
140 B6226282 นายจาตุรงค์ ดีมา  ME10
141 B6226855 นายเมทิศ มระตัง  ME10
142 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช  ME10
143 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่  ME10
144 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก  ME10
145 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง  ME10
146 B6335847 นายพลวัฒน์ บุญรอด  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.