รายชื่อนศ.
รายวิชา539301 : MICROPROCESSOR LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว  TCE
2 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา  TCE
3 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด  TCE
4 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย  TCE
5 B6117948 นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง  TCE
6 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร  TCE
7 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย  TCE
8 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง  TCE
9 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร  TCE
10 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์  TCE
11 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์  TCE
12 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม  TCE
13 B6115135 นางสาวธัญชนก สอนจันทึก  TCE
14 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม  TCE
15 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา  TCE
16 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์  TCE
17 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ  TCE
18 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี  TCE
19 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง  TCE
20 B6113100 นายวงศธร ราชูธร  TCE
21 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ  TCE
22 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา  TCE
23 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์  TCE
24 B6111144 นางสาวธีมาพร พิมพ์วาปี  TCE
25 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน  TCE
26 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก  TCE
27 B6109929 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์  TCE
28 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา  TCE
29 B6108779 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ  TCE
30 B6108267 นายโสฬส นามประเส  TCE
31 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์  TCE
32 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก  TCE
33 B6107574 นางสาวสุทธิดา ทิพบุญชู  TCE
34 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน  TCE
35 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง  TCE
36 B6105686 นายบัณฑิต ชนะพจน์  TCE
37 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง  TCE
38 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว  TCE
39 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา  TCE
40 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ  TCE
41 B6103965 นางสาวพรนภา คงตระกูล  TCE
42 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์  TCE
43 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม  TCE
44 B6103897 นางสาวชฎาพร เขียวน้ำชุม  TCE
45 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล  TCE
46 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก  TCE
47 B5913077 นายธนวัฒน์ ภูนิลวาลย์  TCE
48 B5911370 นายนันทวัช กมลมูล  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.