รายชื่อนศ.
รายวิชา539301 : MICROPROCESSOR LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์  TCE10
2 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์  TCE10
3 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล  TCE10
4 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์  TCE10
5 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ  TCE10
6 B6118303 นายวายุ อภิเดช  TCE10
7 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ  TCE10
8 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน  TCE10
9 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ  TCE10
10 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่  TCE10
11 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี  TCE10
12 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี  TCE10
13 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์  TCE10
14 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข  TCE10
15 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์  TCE10
16 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ  TCE10
17 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล  TCE10
18 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย  TCE10
19 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก  TCE10
20 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด  TCE10
21 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี  TCE10
22 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม  TCE10
23 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ  TCE10
24 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์  TCE10
25 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี  TCE10
26 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว  Electronic Engineering10
27 B6022228 นางสาวอรญา ผิวผ่อง  Electronic Engineering10
28 B6021436 นางสาวณัฐธัญญา พวงนะที  Electronic Engineering10
29 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ  TCE10
30 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด  Electronic Engineering10
31 B6017354 นายศรราม ศรีสมพร  Electronic Engineering10
32 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง  TCE10
33 B6016401 นายศุภกร ใจกล้า  TCE10
34 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์  Electronic Engineering10
35 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว  Electronic Engineering10
36 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง  TCE10
37 B6012243 นายธีรัช แสนสุข  Electronic Engineering10
38 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย  TCE10
39 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน  Electronic Engineering10
40 B6009441 นางสาววิภาวดี ภูมิสะอาด  TCE10
41 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE10
42 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์  Electronic Engineering10
43 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง  Electronic Engineering10
44 B6002183 นางสาวสุทธิดา เพียซ้าย  Electronic Engineering10
45 B6001568 นางสาวอภิญญา ขุนแขวง  Electronic Engineering10
46 B5928217 นางสาวกัลย์สุดา ฤกษ์ศรี  TCE10
47 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล  Electronic Engineering10
48 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์  Electronic Engineering10
49 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม  Electronic Engineering10
50 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม  Electronic Engineering10
51 B5919611 นายพชรพล พันธุ์กิ่งทองคำ  Electronic Engineering10
52 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว  Electronic Engineering10
53 B5618828 นายณเรวัต ทิวาลัย  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.