รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5904723 นางสาวรุจิรดา หาไชย  TCE10
2 B5909377 นายศรัณ ทุมนันท์  TCE10
3 B5913077 นายธนวัฒน์ ภูนิลวาลย์  TCE10
4 B5915163 นายภักดี พรหมกสิกร  TCE10
5 B5917556 นายธัชปรัชญ์ ดวงดี  TCE10
6 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา  TCE10
7 B5918522 นายอักษราภัค รักพวกกลาง  TCE10
8 B5952533 นางสาวอรอุมา พยัคฆ์ศรี  TCE10
9 B6001223 นางสาวนิรมล เจริญพร  TCE10
10 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน  TCE10
11 B6004644 นายเกียรติศักดิ์ สุริยาวงค์  TCE10
12 B6005191 นายปรัชญา ตั้งอยู่  TCE10
13 B6005726 นายธนพล แก้วมูล  TCE10
14 B6006068 นางสาววรากร รุณกาศ  TCE10
15 B6006518 นางสาวสาวิตรี ศรีบูรณ์  TCE10
16 B6007294 นางสาววรารัตน์ โกติรัมย์  TCE10
17 B6007492 นางสาวสิริวิมล แก่นจักร  TCE10
18 B6007560 นางสาวอลิสา คำหลง  TCE10
19 B6007713 นายจิระพงศ์ สุภาผล  TCE10
20 B6008598 นางสาวนิติยา สานเสนาะ  TCE10
21 B6009083 นายภัทรพล พิมใจใส  TCE10
22 B6009380 นางสาวศศินา ภูสมปอง  TCE10
23 B6009441 นางสาววิภาวดี ภูมิสะอาด  TCE10
24 B6011116 นางสาวปรียาพร ถิ่นทองหลาง  TCE10
25 B6011741 นางสาววรษา จิตปรีดา  TCE10
26 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี  TCE10
27 B6013448 นายดำรงศักดิ์ สุขะตะ  TCE10
28 B6015268 นางสาวปารมี มีบุญ  TCE10
29 B6016029 นายอรรถชัย ประสพโชค  TCE10
30 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์  TCE10
31 B6016739 นางสาวกุลธนัต บัวกลาง  TCE10
32 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง  TCE10
33 B6016784 นางสาวนิภาวรรณ เปดี  TCE10
34 B6016838 นางสาวกัณฐมณี ช่างชำนิ  TCE10
35 B6016845 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเบ้า  TCE10
36 B6016852 นายภาติยะ เเพงลม  TCE10
37 B6018542 นางสาวสายใจ เขมวงค์  TCE10
38 B6018764 นางสาวอรวรรณ สุขเปีย  TCE10
39 B6020873 นางสาวฐิติวรดา นามมุนตรี  TCE10
40 B6020880 นางสาววาสนา โอนสันเทียะ  TCE10
41 B6020941 นางสาวณัฐริณีย์ การชงัด  TCE10
42 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม  TCE10
43 B6029418 นางสาวปัทมา กลีบกลาง  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.