รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น  Agricultural and Food Engineering
2 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู  Agricultural and Food Engineering
3 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE
4 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์  Agricultural and Food Engineering
5 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering
6 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
7 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering
8 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ  CERAMIC ENGINEERING
9 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
10 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด  Metallurgical Engineering
11 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล  Metallurgical Engineering
12 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา  Metallurgical Engineering
13 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน  Agricultural and Food Engineering
14 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ  PE
15 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี  PE
16 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์  PE
17 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล  PE
18 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง  PE
19 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์  PE
20 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์  PE
21 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์  PE
22 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์  PE
23 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์  PE
24 B6131098 นายนพรัตน์ ไชยศรีสงคราม  CERAMIC ENGINEERING
25 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา  Agricultural and Food Engineering
26 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์  PE
27 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ  PE
28 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE
29 B6137052 นางสาวจันทริกา อุตคุต  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.