รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
2 B6136031 นางสาวชิดชนก ชินนอก  CERAMIC ENGINEERING10
3 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง  PE10
4 B6131487 นางสาวกรองกาญจน์ โชติช่วง  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6130176 นายอัศมีล แจ้งสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6116187 นางสาวศิรินิภา สูงสันเขต  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6115876 นายคณพศ สุทธิ  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6115029 นายประชา สรวงศิริ  Metallurgical Engineering10
14 B6114077 นายพีรพล วิมาลัย  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา  Metallurgical Engineering10
16 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6111656 นางสาวสุจิตรา โพธิ์แสน  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6111243 นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์  Metallurgical Engineering10
21 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา  CERAMIC ENGINEERING10
25 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง  Metallurgical Engineering10
26 B6106829 นายอภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
27 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6105440 นางสาวสุนิตา เจียตินะ  CERAMIC ENGINEERING10
29 B6105150 นายธราดล จำปาทอง  CERAMIC ENGINEERING10
30 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์  PE10
32 B6104634 นางสาวขนิษฐา เงาศรี  PE10
33 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที  CERAMIC ENGINEERING10
34 B6104054 นางสาวเสาวลักษณ์ ครองเคหา  CERAMIC ENGINEERING10
35 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม  CERAMIC ENGINEERING10
36 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง  Metallurgical Engineering10
37 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล  Agricultural and Food Engineering10
38 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering10
39 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering10
40 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.