รายชื่อนศ.
รายวิชา523274 : DIGITAL SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE10
2 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว  CPE10
3 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต  CPE10
4 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา  CPE10
5 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์  CPE10
6 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์  CPE10
7 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล  CPE10
8 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว  CPE10
9 B6111076 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ  CPE10
10 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย  CPE10
11 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์  CPE10
12 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์  CPE10
13 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี  CPE10
14 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู  CPE10
15 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE10
16 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน  CPE10
17 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์  CPE10
18 B6007409 นางสาวนันทิชา บุญกล้า  CPE10
19 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์  CPE10
20 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง  CPE10
21 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว  CPE10
22 B5910670 นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย  CPE10
23 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา  CPE10
24 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ  CPE10
25 B5903771 นางสาวสุจิตนภา เขตเมืองปัก  CPE10
26 B5705368 นายธวัชชัย หนองรวง  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.