รายชื่อนศ.
รายวิชา527308 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา  TCE
2 B6000110 นายธนภัทร เพียซ้าย  TCE
3 B6001223 นางสาวนิรมล เจริญพร  TCE
4 B6002398 นายธนพล ถิ่นขาม  TCE
5 B6004552 นางสาวพลอยธันยา ธัญญ์วรนนท์  TCE
6 B6004859 นางสาววิรัลยุพา แซ่อึ้ง  TCE
7 B6005726 นายธนพล แก้วมูล  TCE
8 B6006518 นางสาวสาวิตรี ศรีบูรณ์  TCE
9 B6006549 นางสาวฐิติภัสร์ พรอิสราพัฒน์  TCE
10 B6007607 นายเดชาวัต นารถสูง  TCE
11 B6007713 นายจิระพงศ์ สุภาผล  TCE
12 B6008215 นางสาวสิริยากร ทองกลาง  TCE
13 B6008598 นางสาวนิติยา สานเสนาะ  TCE
14 B6009083 นายภัทรพล พิมใจใส  TCE
15 B6009441 นางสาววิภาวดี ภูมิสะอาด  TCE
16 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล  TCE
17 B6011116 นางสาวปรียาพร ถิ่นทองหลาง  TCE
18 B6011260 นายอนุวัฒน์ ผลบุตร  TCE
19 B6011741 นางสาววรษา จิตปรีดา  TCE
20 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ  TCE
21 B6015213 นายธรากร โสประดิษฐ์  TCE
22 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์  TCE
23 B6016661 นางสาวอริตา พับจัตุรัส  TCE
24 B6016746 นางสาวพิชญาภา ขุนทูน  TCE
25 B6016777 นายธัญพิสิษฐ์ ก้องนวกุล  TCE
26 B6016814 นางสาวอาภากร ภู่ประเสริฐ  TCE
27 B6016852 นายภาติยะ เเพงลม  TCE
28 B6019846 นางสาวกัญญาพัชร วงษ์สละ  TCE
29 B6020699 นายศุภกิตติ แซ่เจีย  TCE
30 B6021535 นางสาวชลดา อุ่นเหมือน  TCE
31 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.