รายชื่อนศ.
รายวิชา102105 : ORGANIC CHEMISTRY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6135256 นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม  SPORTS SCIENCE
2 B6120375 นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา  SPORTS SCIENCE
3 B6120320 นางสาวทิวาวรรณ โยธาจันทร์  SPORTS SCIENCE
4 B6120238 นางสาวสุจิตรา พงษ์เจริญ  SPORTS SCIENCE
5 B6120177 นางสาวพัทธนันท์ นามเกษม  SPORTS SCIENCE
6 B6080846 นายภาคิน เจริญผล  SPORTS SCIENCE
7 B6080822 นายพงศ์พล อุดชาชน  SPORTS SCIENCE
8 B6080495 นางสาวชนิดา เรืองศรี  SPORTS SCIENCE
9 B5980215 นายจิรวัฒน์ วิชัยยา  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
10 B6236861 นายภาณุเชษฐ์ คำจันทา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
11 B6236854 นายศุภกิจ จูงกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
12 B6236847 นางสาวลลิตา จันทร์วาน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
13 B6236830 นางสาวรสิกา หินศิลา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
14 B6236809 นางสาวรัตนวรรณ สื่อกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
15 B6236793 นางสาวศศิธร ภูถาวร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
16 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
17 B6236762 นางสาวอรญา การสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
18 B6236731 นางสาวกมลชนก ภูทองกรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
19 B6236724 นางสาวณัฐชยา หรั่นกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
20 B6236670 นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์  FOOD TECHNOLOGY
21 B6236656 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
22 B6234782 นางสาวอรอุมา จันโสม  FOOD TECHNOLOGY
23 B6234775 นางสาวเกศมณี สู่สุข  FOOD TECHNOLOGY
24 B6234768 นางสาวธิดาพร สืบวัฒนศิลป์  FOOD TECHNOLOGY
25 B6234744 นายชาคร เยอสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY
26 B6234737 นางสาวภาณิดา ดีรัตน์รัมย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
27 B6234720 นายพิชิตชัย กุยหมื่นไวย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
28 B6234713 นายอนุวรรตน์ เนนเลิศ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
29 B6234706 นางสาวอรุณรัตน์ ปราบทุกข์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
30 B6234690 นางสาวสุวิมล คนตะคุ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
31 B6234683 นางสาวจิรัชญา เชื้อพหล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
32 B6234676 นายมิตรชัย ประจันพล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
33 B6231415 นายธนพร แขมเกษม  FOOD TECHNOLOGY
34 B6231408 นางสาวสมิตานัน กาญจนโชติดำรง  FOOD TECHNOLOGY
35 B6231392 นางสาววรกมล คามวัน  FOOD TECHNOLOGY
36 B6231385 นางสาวรุ่งนภา ตันเสดี  FOOD TECHNOLOGY
37 B6231378 นางสาวธมลวรรณ สมสอาง  FOOD TECHNOLOGY
38 B6231361 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรหมบุตร  FOOD TECHNOLOGY
39 B6231354 นางสาวธิชา ชำนาญหมอ  FOOD TECHNOLOGY
40 B6231347 นางสาวลลิตา วรรณสา  FOOD TECHNOLOGY
41 B6231323 นางสาวทิพภยา เอี่ยมจันทร์  FOOD TECHNOLOGY
42 B6231316 นางสาวธันยาภรณ์ ทองเนื้อดี  FOOD TECHNOLOGY
43 B6231309 นางสาวศตพร สนสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY
44 B6231293 นางสาวณฐกมล คำด้วง  FOOD TECHNOLOGY
45 B6231286 นางสาววชิราภรณ์ นันทชัยศรี  FOOD TECHNOLOGY
46 B6231279 นายภคพล พันธ์ภักดี  FOOD TECHNOLOGY
47 B6231262 นางสาวพรรณิชาวดี เบขุนทด  FOOD TECHNOLOGY
48 B6231255 นางสาวรักษิณา จักษุดุลย์  FOOD TECHNOLOGY
49 B6231231 นางสาวเปรมมิตา เกตุวงษ์  FOOD TECHNOLOGY
50 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร  FOOD TECHNOLOGY
51 B6231217 นางสาวณัฐวดี รุ่งวิถีชัยพร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
52 B6231200 นางสาวณัฏฐณิชา สังสกฤษณ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
53 B6231194 นางสาวยโสธรา นามวงศ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
54 B6231187 นางสาวภิญญดา สอดส่องกฤษ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
55 B6231170 นางสาวกมลวรรณ แสไพศาล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
56 B6231163 นางสาวมณฑกาญจน์ ดัชถุยาวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
57 B6231156 นางสาวยุวรดี ทายาหอม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
58 B6231149 นายกัณฐกะ สลิดชัย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
59 B6231132 นายนพปกรณ์ พุทธา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
60 B6231125 นางสาวพัชราภรณ์ ไฝ่เพ็ชรดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
61 B6231118 นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีวะสุทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
62 B6231101 นายธีระติกาญจน์ สารธรรมาธิคุณ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
63 B6231088 นางสาวพศิกานต์ สงค์แก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
64 B6231071 นายพัชรพล ตันสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
65 B6231057 นางสาวปวีณ์กร รามะเริง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
66 B6231033 นายณัฐสิทธิ์ ทวีรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
67 B6231026 นางสาววิสสุตา เสมเถื่อน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
68 B6231019 นางสาวกัลยานิมิตร แฟนพิมาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
69 B6231002 นายพุฒิพงษ์ กกขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
70 B6230999 นายนพรัตน์ โทมนัส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
71 B6227524 นางสาวจุลเกศ งามเหมาะ  FOOD TECHNOLOGY
72 B6227517 นางสาวศิริขวัญ ลือชา  FOOD TECHNOLOGY
73 B6227500 นางสาวฐิติกานต์ กฤตยาเวทย์  FOOD TECHNOLOGY
74 B6227494 นายนรพนธ์ จงธนะวณิช  FOOD TECHNOLOGY
75 B6227470 นางสาวญาตาวี บัวมาตย์  FOOD TECHNOLOGY
76 B6227463 นางสาวสุธินันท์ มธุรัสสกุล  FOOD TECHNOLOGY
77 B6227456 นางสาวมะลิวัลย์ มนต์ขลัง  FOOD TECHNOLOGY
78 B6227449 นายธีรภัทร์ พูนกระโทก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
79 B6227418 นางสาวกมลชนก ชมพัฒน์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
80 B6227401 นางสาวสุภาวดี นิติสุข  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
81 B6227388 นางสาวอนัญพร แก้ววังอ้อ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
82 B6227364 นางสาวชูติรัตน์ วงษ์นามน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
83 B6227357 นางสาวสาธินี สนคงนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
84 B6227340 นางสาวศศิกานต์ จันทองสา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
85 B6227326 นายพนุพงศ์ บัวบาน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
86 B6210908 นางสาวณัฏฐณิชากาญจน์ อินทิยศ  FOOD TECHNOLOGY
87 B6210892 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
88 B6210885 นางสาวจีรนันท์ โคกโพธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
89 B6210410 นางสาวขวัญจิรา ชัยนรินทร์  FOOD TECHNOLOGY
90 B6210120 นางสาวกนกวรรณ นาคสระน้อย  FOOD TECHNOLOGY
91 B6210113 นายจักรภัทร แสนสันเทียะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
92 B6210106 นายวุฒิพงศ์ ซื่อสัตย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
93 B6210090 นางสาวธัญลักษณ์ เจียกกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
94 B6210083 นางสาวรัชดาภรณ์ ปานสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
95 B6210076 นายวรพล โหน่งกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
96 B6209377 นางสาวสโรชา ดุ่งมลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
97 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ  FOOD TECHNOLOGY
98 B6207939 นายกิตติธัช ทิมแก้ว  FOOD TECHNOLOGY
99 B6207922 นายวิศรุต ต่วนดอน  FOOD TECHNOLOGY
100 B6207915 นายกษมา สุขชัย  FOOD TECHNOLOGY
101 B6207892 นายจิระเดช ยอดสิงห์  FOOD TECHNOLOGY
102 B6207885 นางสาวกมลชนก ขอบโคกกรวด  FOOD TECHNOLOGY
103 B6207878 นายณัฐวุฒิ สารีพัน  FOOD TECHNOLOGY
104 B6207861 นางสาวธนภรณ์ นาพินิจ  FOOD TECHNOLOGY
105 B6207854 นายพิชิต อนุสนธิวงษ์  FOOD TECHNOLOGY
106 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์  FOOD TECHNOLOGY
107 B6207830 นางสาวอาภาสิริ บัวสอน  FOOD TECHNOLOGY
108 B6207823 นายธนาวุฒิ แผลกระโทก  FOOD TECHNOLOGY
109 B6207816 นางสาวสุดารัตน์ กายแก้ว  FOOD TECHNOLOGY
110 B6207809 นางสาวศรัณย์พร มณีกุล  FOOD TECHNOLOGY
111 B6207793 นายพีรวัฒน์ มากพันธ์  FOOD TECHNOLOGY
112 B6207786 นางสาวจรรยาวรรณ อาวะรุณ  FOOD TECHNOLOGY
113 B6207779 นางสาวอังศณา รัตนา  FOOD TECHNOLOGY
114 B6207762 นางสาวสุวิชาดา แสนทวีสุข  FOOD TECHNOLOGY
115 B6207755 นางสาวปาริฉัตร กิ่งวงษา  FOOD TECHNOLOGY
116 B6207748 นางสาวอภิฤดี มณีศรี  FOOD TECHNOLOGY
117 B6207731 นางสาวสิริภาพร พันธุวาปี  FOOD TECHNOLOGY
118 B6207724 นางสาวชลธิชา พัจนา  FOOD TECHNOLOGY
119 B6207717 นางสาวธรรษภรณ์ สมมะเริง  FOOD TECHNOLOGY
120 B6207700 นางสาวษิญาภรณ์ ม่วงสนิท  FOOD TECHNOLOGY
121 B6207694 นางสาวสุทัตตา วงษ์สมัน  FOOD TECHNOLOGY
122 B6207687 นางสาวกัญญาพัชร เต็มสังข์  FOOD TECHNOLOGY
123 B6207663 นางสาวดุสิตา ยังกลาง  FOOD TECHNOLOGY
124 B6207656 นางสาวจุฬารัตน์ แสนขอนยาง  FOOD TECHNOLOGY
125 B6207632 นางสาวรัตนาภรณ์ คะดุน  FOOD TECHNOLOGY
126 B6207625 นายภัทธเวช ใจซื่อ  FOOD TECHNOLOGY
127 B6207618 นายศุภวิชญ์ สำราญเลิศนภา  FOOD TECHNOLOGY
128 B6207601 นางสาวณัฐฐาพร เงินคำ  FOOD TECHNOLOGY
129 B6207595 นางสาวสาวินี หล้าเปี้ย  FOOD TECHNOLOGY
130 B6207588 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสีทา  FOOD TECHNOLOGY
131 B6207571 นางสาวณัฐชยาธรณ์ มาอ่อน  FOOD TECHNOLOGY
132 B6207564 นางสาวณัฐนันท์ นิลเพชร  FOOD TECHNOLOGY
133 B6207557 นางสาวไอรดา ใจเที่ยง  FOOD TECHNOLOGY
134 B6207540 นางสาววราภรณ์ ห่อยไธสง  FOOD TECHNOLOGY
135 B6207533 นางสาวพรพักตร์ จำปานิน  FOOD TECHNOLOGY
136 B6207519 นายอำพล เสมียนชัย  FOOD TECHNOLOGY
137 B6207502 นางสาวสิรภัทร นุชใหม่  FOOD TECHNOLOGY
138 B6207489 นายชนุดร ศรนิยม  FOOD TECHNOLOGY
139 B6207472 นางสาวกัญญารัตน์ รวดเร็ว  FOOD TECHNOLOGY
140 B6207465 นางสาวสิริวิภา หวนสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY
141 B6207441 นางสาวชุติกาญจน์ การรุ่งเรือง  FOOD TECHNOLOGY
142 B6207434 นางสาวนัฐกานต์ จันทร์ทอง  FOOD TECHNOLOGY
143 B6207427 นางสาวฉัตรกมล จันทิสา  FOOD TECHNOLOGY
144 B6207410 นางสาวศลิษา ศรีโบราณ  FOOD TECHNOLOGY
145 B6207403 นางสาวณัฐนรี สายพันธ์  FOOD TECHNOLOGY
146 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ  FOOD TECHNOLOGY
147 B6207373 นางสาวองค์ชนิตา ทองโคตร  FOOD TECHNOLOGY
148 B6207366 นางสาวสิรภัทร สิบทัศน์  FOOD TECHNOLOGY
149 B6207342 นางสาวอลิดา มิเลนา ทัวนาว  FOOD TECHNOLOGY
150 B6207335 นางสาวเบญจาภา ศุภพันธุ์มณี  FOOD TECHNOLOGY
151 B6207304 นางสาวกุสุมา พนาจันทร์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
152 B6207298 นางสาวสุธิดา วิจบ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
153 B6207274 นางสาวธนนันท์ ศรีสร้อย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
154 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
155 B6207243 นางสาวสุจิตรา แก้วนิล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
156 B6207229 นางสาวศิริญธา ไขทะเล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
157 B6207205 นางสาววนิดา มะเริงสิทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
158 B6207199 นายชาตินักรบ เสียงดัง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
159 B6207182 นางสาวกรรณิการ์ สุดสังข์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
160 B6207175 นางสาวอนัญญา ณรังศรี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
161 B6207168 นายรุ่งโรจน์ เชิดโกทา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
162 B6207151 นายวสุ แฝงด่านกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
163 B6207144 นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
164 B6207137 นางสาวกตัญญุตา กิ่งโคกกรวด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
165 B6207120 นายชัยวัฒน์ พินสูงเนิน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
166 B6207113 นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
167 B6207106 นางสาวนนทิชา โชสระน้อย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
168 B6207090 นายจักรพงษ์ ทรงฤทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
169 B6207069 นางสาววราภรณ์ เข็มเพชร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
170 B6207052 นายอดิเทพ พรมชาติ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
171 B6207045 นางสาวปภาวรินท์ กาญจนวัฒนา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
172 B6207038 นางสาวปวริศร จูเจริญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
173 B6207021 นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
174 B6207007 นางสาวมาลินี ลักขษร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
175 B6206987 นางสาวสุมิติตา ปันดอย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
176 B6206970 นายธีรภัทร์ อ่อนดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
177 B6206963 นายอภิวัฒน์ ปรือทะเล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
178 B6206956 นางสาวชลพิชา พวงเกาะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
179 B6206949 นายเอกธนา ชาญเลิศ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
180 B6206932 นางสาวเกตุมณี ลวกไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
181 B6206925 นายวัชรพงษ์ จิตจะโป๊ะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
182 B6206918 นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
183 B6206901 นางสาวนริศรา เหิมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
184 B6206895 นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
185 B6206888 นางสาวนพวรรณ ทิพนงค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
186 B6206871 นางสาวนิภาพร ล้อมฉิมพลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
187 B6206864 นางสาวชาลิสา เศวตชัยกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
188 B6206857 นางสาวจิราวรรณ ลินไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
189 B6206840 นายอดิศร สมใจเรา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
190 B6206833 นายก้องเกียรติ อำมาตย์ไทย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
191 B6206826 นายพงษ์เพชร อินภู่  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
192 B6206819 นายภาคภูมิ นวมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
193 B6206802 นางสาวจันทร์ธิมาพร ไกรยา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
194 B6206796 นางสาวปรีญาพร พ่วงทองหลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
195 B6206789 นางสาวอารียา สัตยากุมภ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
196 B6206765 นายพงศกร ไตรจอหอ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
197 B6206758 นางสาวเพียงระวี บุญพลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
198 B6206741 นายจิรายุ เติมกล้า  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
199 B6206734 นางสาวขนิษฐา ลิม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
200 B6206727 นางสาวปาจรีย์ คชสิทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
201 B6206710 นางสาวศิริลักษณ์ เกิดรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
202 B6206703 นายถิรายุ งามศักดิ์ประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
203 B6206697 นางสาวอรปรียา สุรพยัคฆพงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
204 B6206680 นางสาวสุชานันท์ พุทธเจริญผล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
205 B6206666 นางสาวอารียา กล้าหาญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
206 B6206659 นางสาวอภัสรา ปานเกิด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
207 B6206642 นางสาวกนกวรรณ ธรรมะลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
208 B6206635 นางสาวปรียาภา เกียรติงาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
209 B6206628 นางสาววราภรณ์ ทือเกาะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
210 B6206611 นางสาวอุทัยวรรณ ภูจันทึก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
211 B6206604 นางสาวอารียา บาลสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
212 B6206598 นายบุญรักษา จิตนาธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
213 B6206581 นางสาวพัทธ์อร กันยา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
214 B6206574 นางสาวอรพิมพ์ สินปรุ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
215 B6206567 นางสาววริศรา ดีถาวร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
216 B6206550 นางสาวภัทราภรณ์ ใหญ่ไล้บาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
217 B6206543 นางสาวนันท์ธิกา ต่อกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
218 B6206536 นายพชร เชิดชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
219 B6206529 นายศิวนาถ กว้างขวาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
220 B6200886 นางสาวกนกพร ร่วมสุภาพ  FOOD TECHNOLOGY
221 B6200879 นางสาวพรทิวา การขจัด  FOOD TECHNOLOGY
222 B6200862 นายบุณยวัชร ระงับภัย  FOOD TECHNOLOGY
223 B6200855 นางสาวอารียา เติมสุข  FOOD TECHNOLOGY
224 B6200848 นางสาวศิรประภา อินทรกำแหง  FOOD TECHNOLOGY
225 B6200831 นางสาวปิยะฉัตร งานยางหวาย  FOOD TECHNOLOGY
226 B6200800 นางสาวศศิวิมล พลดงนอก  FOOD TECHNOLOGY
227 B6200770 นางสาวอาทิตยา อาจหาญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
228 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
229 B6200756 นางสาวธนัชชา สร้อยเลยะสกุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
230 B6200701 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
231 B6200695 นางสาวอริสรา ด้วงตะกั่ว  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
232 B6200688 นางสาวภัทราวดี นกกาศักดิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
233 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
234 B6200640 นายอิสเรศ ไขลี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
235 B6200626 นางสาวพิมพ์พัณณดา ชีรนรวนิชย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
236 B6200602 นางสาวกมลฉัตร ทองสี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
237 B6200596 นางสาวกรกนก โกพลรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
238 B6200589 นางสาวธนพร วรรณโส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
239 B6200572 นางสาวณัฐธิดา ทองเลื่อม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
240 B6200534 นางสาวอารีรัตน์ เศียรกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
241 B6200497 นางสาวอักษรภัค หนูนาค  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
242 B6200480 นายนิติภูมิ คานจันทึก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
243 B6200466 นางสาวกัลย์สุดา อกกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
244 B6200459 นางสาวภัทรสุดา แซ่ตั๊น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
245 B6200442 นางสาวสุชาดา สานคล่อง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
246 B6200428 นางสาวพิมพ์ชนก ชมภู  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
247 B6138059 นางสาวสุปรีดา พาแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
248 B6138042 นางสาวเกษศิรินทร์ จิตรเกษม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
249 B6138004 นายชญานนท์ ป้องขันธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
250 B6137991 นางสาวจุฑามาศ สุ่มมาตย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
251 B6137977 นายธนายุทธ มนงูเหลือม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
252 B6137960 นางสาวปิ่นแก้ว เจริญใจ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
253 B6137953 นางสาวปภัสสร สุขสอาด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
254 B6137892 นางสาวอินทร์อร ชัยบำรุง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
255 B6137885 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
256 B6137861 นางสาวดวงพร เขื่อนโพธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
257 B6137854 นางสาวไอลดา รานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
258 B6137847 นางสาวพรมณี อินทมาส  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
259 B6137823 นางสาวดลฤดี หวังรวมกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
260 B6137342 นางสาวกนกวรรณ แบงกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
261 B6125288 นายปณต สาระกูล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
262 B6125172 นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
263 B6125066 นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
264 B6125004 นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
265 B6124946 นายณัฐนันท์ บีกขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
266 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
267 B6052782 นางสาวพรพิลาส เสนานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
268 B6052539 นางสาวธัญญารัตน์ ธนันโชติอนันต์  FOOD TECHNOLOGY
269 B6050252 นายธนบดี เสาะสาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
270 B5953035 นายยุทธพล จันทร์สอาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
271 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์  ChemE
272 B6118433 นายณัฐพงษ์ แกล้วทะนง  ChemE
273 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ  ChemE
274 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ  ChemE
275 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน  ChemE
276 B6109394 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  ChemE
277 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา  ChemE
278 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย  ChemE
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
279 B6238964 นายณัฐสิทธิ์ ศรีแสง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
280 B6238957 นางสาวพิมพ์ขวัญ เอี่ยมรักษา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
281 B6238940 นายณัฐธัญ เหล่าวงศ์วัฒนา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
282 B6238933 นายพงษ์พิสุทธิ์ ภาวนานนท์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
283 B6238926 นางสาวธัญวรัตน์ ลือนาม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
284 B6238919 นางสาวกฤติญา อุบลวัฒน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
285 B6238902 นางสาวพริสร คงกลิ่นสุคนธ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
286 B6236687 นายภานุวัฒน์ โคตรแสนลี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
287 B6234652 นางสาวณิชชารีย์ อินทรสุขศรี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
288 B6234645 นายธนัชพงศ์ ใจอารีย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
289 B6234638 นางสาวฐิติรัตน์ ออกสุข  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
290 B6233242 นางสาววรัญญา โอฬารสกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
291 B6233235 นายสิทธินนท์ ยศอาลัย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
292 B6233228 นางสาวธมนวรรณ ลาดบัวขาว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
293 B6233204 นางสาวฐิตาภา โพธิเกตุ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
294 B6228934 นางสาวสุวภัทร เกิดทอง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
295 B6228910 นางสาวปฐมาวดี พรมลา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
296 B6228903 นางสาวกุลนิษฐ์ กองเมืองปัก  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
297 B6228897 นางสาวชวพร จันทร์ประภาสกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
298 B6228880 นายไชยาวัฒน์ สังข์โสม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
299 B6228873 นางสาวณัทธิดา รุ่งโรจน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
300 B6228866 นางสาวโศภิดา วรรณโก  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
301 B6228859 นายเกษมพงศ์ ปัทมวงศ์จริยา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
302 B6228842 นางสาวกรภัทร์ จะโรรัมย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
303 B6228835 นายสุรสีห์ จิรวิภาพันธุ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
304 B6228828 นางสาวนัชชา วิภาดา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
305 B6228811 นายพฤกษ์ โมลาขาว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
306 B6228798 นางสาวณัฐนิชา ขุนเพชรวรรณ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
307 B6228781 นายธนกร ศรีวนาวงษ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
308 B6228774 นางสาวณิชากร ปัญญาสุทธิเลิศ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
309 B6228767 นางสาวเกศวริญญา วงษ์กาฬสินธุ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
310 B6228750 นางสาวพิชญาภา วุฒิวิทยาพล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
311 B6228743 นายชินภัทร จุไรรัตน์พร  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
312 B6236649 นายฮาฟีซี ลูแป  ENVIRONMENTAL HEALTH
313 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
314 B6232870 นางสาวนริศรา อ่อนสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH
315 B6232863 นางสาวกัญธิมา ยศพล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
316 B6232849 นางสาวรติยา ผันโคกกรวด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
317 B6232832 นางสาวธนพร ฝางชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH
318 B6232825 นางสาววรพร กิ่งกุ่มกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
319 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
320 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
321 B6232795 นางสาวธนัษฐา จันทร์ประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH
322 B6232788 นางสาวณัฐนันท์ เพ็งที  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
323 B6232771 นายปริญญา ทานวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH
324 B6232764 นางสาวนารีรัตน์ สาติยะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
325 B6232740 นางสาวปวีณา แก้วนวน  ENVIRONMENTAL HEALTH
326 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
327 B6232726 นางสาววสุนธรี พรมมี  ENVIRONMENTAL HEALTH
328 B6232702 นางสาวภัทร์จาริน อินทโส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
329 B6232696 นางสาวกรรณิการ์ นามสงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH
330 B6232689 นางสาวณิรฌา ทิพดง  ENVIRONMENTAL HEALTH
331 B6232672 นางสาวคณิตา โพนพุธ  ENVIRONMENTAL HEALTH
332 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว  ENVIRONMENTAL HEALTH
333 B6232641 นางสาวนภัสรดา ชาญสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
334 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
335 B6232627 นางสาววรางคณา ขุมพลกรัง  ENVIRONMENTAL HEALTH
336 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
337 B6232597 นางสาวชญาภา กังสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
338 B6232580 นางสาวเนตรนภา โคมารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
339 B6232566 นางสาวศิรินภา บัวแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
340 B6232559 นายภูริทัศน์ ทินนะทาน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
341 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
342 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
343 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
344 B6232511 นางสาวภัคจิรา สิมกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
345 B6232504 นางสาวนงลักษณ์ บรรดาศักดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
346 B6232481 นางสาวอัมพาพันธ์ เชื่อมจอหอ  ENVIRONMENTAL HEALTH
347 B6232474 นางสาวนัทธมน แสนพันตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
348 B6232467 นางสาวชลิตา เกตะวันดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
349 B6232450 นางสาวสุกฤตา พันธไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH
350 B6232443 นางสาวพัชรี สิมมา  ENVIRONMENTAL HEALTH
351 B6232436 นางสาวเกศมณี หลวงกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
352 B6232429 นายพลพล สังข์ทับ  ENVIRONMENTAL HEALTH
353 B6232412 นางสาวปาลิตา แสนหล้า  ENVIRONMENTAL HEALTH
354 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
355 B6232382 นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
356 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
357 B6232368 นางสาวสมใจ กระจ่างโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
358 B6232351 นางสาวดวงชนก ฉกรรจ์ศิลป์  ENVIRONMENTAL HEALTH
359 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
360 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
361 B6228217 นางสาวบุณยาพร วินดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
362 B6228200 นางสาวหทัยชนก บุญส่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
363 B6228194 นางสาวมณัสวี โต้เศรษฐี  ENVIRONMENTAL HEALTH
364 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
365 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
366 B6228163 นางสาววาสนา มะลิงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH
367 B6228156 นางสาววาริณี ผันผยอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
368 B6228149 นางสาวณัฏฐวรรณ ริมสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
369 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
370 B6228125 นางสาวอารีรัตน์ สีหา  ENVIRONMENTAL HEALTH
371 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
372 B6228101 นางสาวณัฏณิชา ดวงจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
373 B6228095 นางสาวโชติกา วิชระโภชน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
374 B6228088 นางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
375 B6228071 นางสาวสวิตตา สมบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
376 B6228064 นางสาวพิชามญชุ์ หทัยโชติ  ENVIRONMENTAL HEALTH
377 B6228057 นางสาวสุวนันท์ จันทร์สระน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
378 B6228040 นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเที่ยง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
379 B6228033 นางสาวฐิติวรดา แสงคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
380 B6228026 นายชานนท์ ผิวผ่อง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
381 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
382 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
383 B6227982 นางสาวลักษณารีย์ ลาเวียง  ENVIRONMENTAL HEALTH
384 B6227975 นางสาวสุวนันท์ ปูนกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
385 B6227968 นางสาวสโรชา มาตันบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
386 B6227951 นายรัชตะ ผาสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH
387 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
388 B6227937 นางสาวอรวรรณ จันทร์หก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
389 B6227920 นางสาวพรรณิภา พลสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH
390 B6227906 นางสาวนิธิณีย์ แดงสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
391 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
392 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
393 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
394 B6210151 นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
395 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
396 B6210137 นางสาวอริศรา ยิ่งพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
397 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
398 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
399 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
400 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
401 B6208608 นายสรวิศ คำนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
402 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
403 B6208554 นางสาวรินดารัตน์ พุทธวงษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
404 B6208530 นางสาวนันทวัน ประทุมถิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
405 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
406 B6208516 นายศักดิ์พล สองใหม่  ENVIRONMENTAL HEALTH
407 B6208509 นางสาวปรีญาภรณ์ แหลมคม  ENVIRONMENTAL HEALTH
408 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
409 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
410 B6208479 นางสาวพนิดา พุ่มคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
411 B6208462 นางสาวชลธิชา อ่อนฉิมพลี  ENVIRONMENTAL HEALTH
412 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
413 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
414 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
415 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
416 B6208400 นายกิตติบดินทร์ โหมาศวิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
417 B6208387 นางสาวคณิตตา นุภานิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
418 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
419 B6208356 นายมงคล พยุยงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
420 B6208349 นางสาวจันทร์สุดา แก้วศรีใส  ENVIRONMENTAL HEALTH
421 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
422 B6208325 นางสาววรรณพร จันทหาร  ENVIRONMENTAL HEALTH
423 B6208318 นางสาววรชา แสงไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH
424 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
425 B6208295 นางสาวยะมุนา ยะเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
426 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
427 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
428 B6208240 นางสาวพรนภา บุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH
429 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
430 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
431 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
432 B6208189 นายสรศักดิ์ ขุมเงิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
433 B6208172 นางสาววิลาวัณย์ เขื่อนขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
434 B6208165 นางสาวขนิษฐา สมนาม  ENVIRONMENTAL HEALTH
435 B6208158 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH
436 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
437 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
438 B6208103 นางสาวประภาศิริ กาบเมืองปัก  ENVIRONMENTAL HEALTH
439 B6208097 นางสาวลักขณา ไชยสุวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
440 B6208080 นางสาวญดาพิศุทธิ์ ตันวรรณรักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
441 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
442 B6208059 นางสาวผกาวรรณ ด้วงทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
443 B6208035 นางสาวลักษิกา สุขสมกาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
444 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
445 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
446 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
447 B6207991 นายเจตการณ์ หนิ้วหยิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
448 B6207984 นายปิยะ ลังกา  ENVIRONMENTAL HEALTH
449 B6207977 นางสาวอาริซ่า พรมพิลา  ENVIRONMENTAL HEALTH
450 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
451 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
452 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
453 B6204174 นางสาวปริญญา โฆสิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
454 B6204150 นางสาวกันยารัตน์ ดวนสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH
455 B6204143 นางสาวพิชชาอร สมบูรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
456 B6204129 นางสาวพริมแพรว พิทักษ์การ  ENVIRONMENTAL HEALTH
457 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
458 B6204099 นางสาวปรีชญา คู่ตระกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
459 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
460 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
461 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
462 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
463 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
464 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.