รายชื่อนศ.
รายวิชา108102 : MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6228989 นางสาวสุภาพร จักร์แก้ว  MANAGEMENT
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2 B6211431 นางสาววรรณวิษา ไชยโชติ  B.N.S.
3 B6228965 นางสาวสุกัญญา นุกิจรัมย์  B.N.S.
4 B6228972 นางสาววิระดี คะวิศูนย์  B.N.S.
5 B6229078 นางสาวณัฐธิดา พลปัถพี  B.N.S.
6 B6229085 นางสาววาสนา สิทธิโกษี  B.N.S.
7 B6229146 นางสาวจุฑาทิพย์ แจงกลาง  B.N.S.
8 B6233365 นางสาวพิชญา เกษรบัว  B.N.S.
9 B6233396 นางสาวทัศวรรณ ลายเมฆ  B.N.S.
10 B6233402 นางสาวคัทลียา สัตตะโส  B.N.S.
11 B6233471 นางสาวสุพัตรา บุษบา  B.N.S.
12 B6233518 นางสาวศิรินภา ไชยชนะ  B.N.S.
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.