รายชื่อนศ.
รายวิชา617323 : ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B6064020 นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B6063887 นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B6063474 นางสาวธัญญารัช ชูสังข์  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B6062651 นายกรกต ชารีดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน  ENVIRONMENTAL HEALTH
33 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
34 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH
35 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ  ENVIRONMENTAL HEALTH
36 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
37 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
38 B5962686 นางสาวปิ่นสุดา คงทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.