รายชื่อนศ.
รายวิชา525214 : ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์  ME10
2 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น  ME10
3 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา  ME10
4 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์  ME10
5 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง  ME10
6 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ  ME10
7 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ  ME10
8 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน  ME10
9 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร  ME10
10 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก  ME10
11 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME10
12 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์  ME10
13 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์  ME10
14 B6108465 นายมนตรี นิลทับ  ME10
15 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์  ME10
16 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์  ME10
17 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา  ME10
18 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ  ME10
19 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์  ME10
20 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล  ME10
21 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์  ME10
22 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME10
23 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์  ME10
24 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง  ME10
25 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ  ME10
26 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี  ME10
27 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง  ME10
28 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ  ME10
29 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล  ME10
30 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.