รายชื่อนศ.
รายวิชา105101 : PHYSICS I
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา  TCE
2 B6230968 นายสุรเชษฐ สุระชัย  Transportation And Logistics Engineering
3 B6230951 นางสาวเบญญาพร ยงชัยยุทธ  CERAMIC ENGINEERING
4 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6230920 นายเอกลักษณ์ ฉายสำเภา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
6 B6230913 นางสาวสรัญชนา พัฒนจันทร์  N/A
7 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  EE
8 B6230883 นายรักษ์ดี สมรักษ์  Transportation And Logistics Engineering
9 B6230876 นางสาวมิ่งขวัญ สรรสันทัด  N/A
10 B6230869 นางสาวปัณณพร บุญศรี  Transportation And Logistics Engineering
11 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน  Environmental Engineering
12 B6230838 นางสาวสรนรรจ์ สมพลวัฒนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
13 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน  IE
14 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  CPE
15 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  EE
16 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน  Automotive Engineering
17 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์  CE
18 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย  CPE
19 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี  TCE
20 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง  EE
21 B6230722 นางสาวขนิษฐา พินองรัมย์  Metallurgical Engineering
22 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ  Metallurgical Engineering
23 B6230708 นางสาวมลฑิญา ธงชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
24 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม  EE
25 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด  PE
26 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ  Electronic Engineering
27 B6230630 นางสาวอารยา รักกลิ่น  Metallurgical Engineering
28 B6230609 นายภัทรเดช อริยพฤกษ์  N/A
29 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย  Agricultural and Food Engineering
30 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน  Agricultural and Food Engineering
31 B6230562 นายวชรพงศ์ เนตรทิพวัลย์  ChemE
32 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์  ChemE
33 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา  CE
34 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา  CE
35 B6230500 นางสาวปทุมพร แสงเดช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
36 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ  ChemE
37 B6230487 นางสาวทิตา เฉลยรส  Transportation And Logistics Engineering
38 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ  EE
39 B6230463 นางสาวญาณภัทร โยวะ  Transportation And Logistics Engineering
40 B6230456 นายภูมินทร์ เจ๊กภู่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
41 B6230449 นายเทพพรชัย หอมใจมั่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
42 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering
43 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง  ChemE
44 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง  CE
45 B6230395 นายอภิสิทธิ์ พันพลู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
46 B6230388 นางสาวเขมิกา คนเพียร  Transportation And Logistics Engineering
47 B6230371 นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ  Metallurgical Engineering
48 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING
49 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก  ChemE
50 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล  ChemE
51 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
52 B6230302 นางสาวพนิทนันท์ สุพรรณชาติ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
53 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม  ChemE
54 B6230272 นายรัชกร มายูร  CE
55 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช  EE
56 B6230241 นางสาวสุชลธิรา เพชรสมทอง  Environmental Engineering
57 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง  CE
58 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์  EE
59 B6230173 นางสาวนฤมล ธนูวงษ์  Transportation And Logistics Engineering
60 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร  CE
61 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ  IE
62 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์  ChemE
63 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด  Environmental Engineering
64 B6227302 นายชยพัทธ์ แก้วพรหม  N/A
65 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์  IE
66 B6227289 นายวิชยุตม์ คุขุนทด  Metallurgical Engineering
67 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย  CE
68 B6227258 นายอรรถพล ได้ไซร้  Mechatronics Engineering
69 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย  PE
70 B6227210 นางสาวณิชาภัทร รมกระโทก  Metallurgical Engineering
71 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา  Automotive Engineering
72 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  Electronic Engineering
73 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา  Metallurgical Engineering
74 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม  Electronic Engineering
75 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา  Agricultural and Food Engineering
76 B6227098 นางสาวเกศินี มณีศรี  Geological Engineering
77 B6227074 นางสาวศิริญาพร วงค์ไชยา  Geological Engineering
78 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ  Electronic Engineering
79 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
80 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
81 B6227036 นายภัคพล ภูพาน  N/A
82 B6227029 นายณรงเดช คำมูล  IE
83 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
84 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง  Environmental Engineering
85 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช  ME
86 B6226947 นายเด่นดนัย เด่นวงษ์  N/A
87 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง  Electronic Engineering
88 B6226923 นางสาวอารีรัตน์ ผะเผิน  ChemE
89 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  CPE
90 B6226909 นางสาวชัญญานันท์ เปล่งศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
91 B6226886 นางสาวนลินี สีสา  PE
92 B6226862 นายธนพล เรไร  Environmental Engineering
93 B6226855 นายเมทิศ มระตัง  ME
94 B6226824 นายปรม เจริญพร  Electronic Engineering
95 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  EE
96 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  PE
97 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
98 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  CPE
99 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.