รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6026066 นายคณิศร ศรีแสงทรัพย์  CPE10
2 B6026042 นายวราชิต อินคุณ  CPE10
3 B6025502 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์  CPE10
4 B6024321 นายโสภณ ผู้ดี  CPE10
5 B6024055 นายภานุพงศ์ อินทริง  CPE10
6 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง  CPE10
7 B6021726 นายธนทัต สร้อยสนธิ์  CPE10
8 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์  CPE10
9 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE10
10 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา  CPE10
11 B6019440 นางสาววิมนณัฐ ธัญยบริบูรณ์กูล  CPE10
12 B6018474 นางสาวจิราพร วรสุข  CPE10
13 B6018221 นางสาวพัทธนันท์ บุษบิน  CPE10
14 B6018153 นางสาวศศิประภา ภูขุนทด  CPE10
15 B6016357 นายไตรรงค์ บำรุงเกตุอุดม  CPE10
16 B6015978 นางสาวฐิตาภรณ์ เพชร์แสง  CPE10
17 B6015886 นางสาวปภัชชานันท์ คำทะเนตร  CPE10
18 B6015800 นางสาวสรินยา โคตรพงษ์  CPE10
19 B6015107 นายณัฐพล ปันต๊ะ  CPE10
20 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด  CPE10
21 B6014551 นางสาวศิริรัตน์ ผลบุลภ  CPE10
22 B6014292 นายศุภกร หวังธำรง  CPE10
23 B6013394 นางสาววราทิพย์ นามมณี  CPE10
24 B6012755 นายธนกร รูปสม  CPE10
25 B6012540 นายเปี่ยมพูล พูลเปี่ยม  CPE10
26 B6012434 นางสาวขวัญปวีณ์ ศีลธรรมพิทักษ์  CPE10
27 B6012328 นายพัสสน จุลนันท์  CPE10
28 B6010799 นายพลภัทร น้ำทอง  CPE10
29 B6010768 นายปิยะพงษ์ กิตติชัยวัฒนา  CPE10
30 B6010669 นายอรรถพล หยิมกระโทก  CPE10
31 B6010317 นายธนพงษ์ ธรรมนิตย์กิจ  CPE10
32 B6010201 นายปกรณ์ หาญนิโรจน์รัมย์  CPE10
33 B6008901 นางสาวนัฏภรณ์ ถาวระ  CPE10
34 B6008611 นางสาวพัชรียา พรมเฮียง  CPE10
35 B6008376 นางสาวกมลฉัตร กมลลานนท์  CPE10
36 B6008031 นายอรรถกรณ์ โพธิ์ปาน  CPE10
37 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร  CPE10
38 B6007317 นายจักรกฤษณ์ เทือกมนต์  CPE10
39 B6005818 นายชยากร พิลึกนา  CPE10
40 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์  CPE10
41 B6004804 นายภูวนาท ต่อชีวี  CPE10
42 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง  CPE10
43 B6003296 นายภุมรินทร์ เพียวสูงเนิน  CPE10
44 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ  CPE10
45 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล  CPE10
46 B6002060 นางสาวสุดา พันธ์โกศล  CPE10
47 B6002008 นางสาวอรวี พุทธสังข์  CPE10
48 B6001902 นายวัฒนา ไชยคุณ  CPE10
49 B6001414 นางสาวเสาวนีย์ สนนอก  CPE10
50 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง  CPE10
51 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์  CPE10
52 B6000530 นายกันตพงศ์ พูนเกษม  CPE10
53 B6000042 นางสาวปวีณ์นุช เหลื่อมสิงขร  CPE10
54 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.