รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001025 นายวิทวัส ประครองญาติ  CPE
2 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ  CPE
3 B6001537 นายคงเดช เที่ยงทางธรรม  CPE
4 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี  CPE
5 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน  CPE
6 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร  CPE
7 B6004408 นายพีระเมธา นราดุลย์  CPE
8 B6005795 นายพงศกร มาประโคน  CPE
9 B6005900 นางสาวกนกพร เดือนเเจ้งรัมย์  CPE
10 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่  CPE
11 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์  CPE
12 B6007409 นางสาวนันทิชา บุญกล้า  CPE
13 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์  CPE
14 B6009793 นางสาววริศรา มาตย์นอก  CPE
15 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก  CPE
16 B6011734 นายพีระพล ทองนาค  CPE
17 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ  CPE
18 B6012496 นายกิตติธร แสงจีน  CPE
19 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี  CPE
20 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา  CPE
21 B6014728 นายเกรียงไกร บัวบาน  CPE
22 B6015305 นายณัฐพงษ์ พูนทรัพย์  CPE
23 B6020712 นายพงศ์ศิริ ผดุงขันธ์  CPE
24 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน  CPE
25 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.