รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001025 นายวิทวัส ประครองญาติ  CPE10
2 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ  CPE10
3 B6001537 นายคงเดช เที่ยงทางธรรม  CPE10
4 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี  CPE10
5 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน  CPE10
6 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร  CPE10
7 B6004408 นายพีระเมธา นราดุลย์  CPE10
8 B6005795 นายพงศกร มาประโคน  CPE10
9 B6005900 นางสาวกนกพร เดือนเเจ้งรัมย์  CPE10
10 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่  CPE10
11 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์  CPE10
12 B6007409 นางสาวนันทิชา บุญกล้า  CPE10
13 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์  CPE10
14 B6009793 นางสาววริศรา มาตย์นอก  CPE10
15 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก  CPE10
16 B6011734 นายพีระพล ทองนาค  CPE10
17 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ  CPE10
18 B6012496 นายกิตติธร แสงจีน  CPE10
19 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี  CPE10
20 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา  CPE10
21 B6014728 นายเกรียงไกร บัวบาน  CPE10
22 B6015305 นายณัฐพงษ์ พูนทรัพย์  CPE10
23 B6020712 นายพงศ์ศิริ ผดุงขันธ์  CPE10
24 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน  CPE10
25 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.