รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5542666 นายเสฎฐวุฒิ สาหร่ายเงิน  TCE
2 B5601264 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี  CME
3 B5605521 นายกิตติพงษ์ สมบัติ  ChemE
4 B5608270 นายณัฐกานต์ พุฒพิมาย  CME
5 B5708260 นายณรงค์ จันครา  CME
6 B5716722 นางสาวอุทุมพร สาฝ่าย  CME
7 B5720293 นายธงชัย อินต๊ะบุญมา  GT
8 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering
9 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์  Environmental Engineering
10 B5804634 นางสาวจุฑามาศ จันทะพันธ์  CME
11 B5804771 นางสาวปรานี นิธิกุล  CME
12 B5805815 นางสาวสุวนันท์ ลมสมบุตร  IE
13 B5807147 นายสมรักษ์ ทองคำ  CME
14 B5807376 นางสาวรัตนาภรณ์ ดาวไธสง  CME
15 B5807659 นายวัชระพงศ์ รักตรง  CME
16 B5809509 นายวิวรรธน์ ดวงมณี  IE
17 B5811939 นางสาวมุจรินทร์ กรรณิกา  CME
18 B5812820 นางสาวศิรินันท์ จันทร์เกษม  CME
19 B5820689 นายประวิณ พวงมัชชิมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
20 B5822362 นายธัชชัย ช่างสุวรรณ์  Transportation Engineering And Logistics
21 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE
22 B5827992 นางสาวแพรพลอย บัวเทศ  CME
23 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์  Environmental Engineering
24 B5900121 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์  ChemE
25 B5901180 นางสาวชลิตา จำปาใด  ChemE
26 B5903382 นางสาวสุควีนนรา จงปัตนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
27 B5904044 นางสาวพิมพ์อัปสร ทองบางใบ  CME
28 B5904235 นายธนากร แก่นนาค  Environmental Engineering
29 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering
30 B5906673 นางสาวมินตรา แสงจันทร์  EE
31 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering
32 B5906956 นายศุภกิจ ศรีอภัย  CME
33 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล  ChemE
34 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้  PE
35 B5909193 นางสาวปนัดดา ผลวิลัย  CME
36 B5909865 นางสาวญาณี บุรี  Transportation Engineering And Logistics
37 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE
38 B5910076 นางสาวมนสิชา โพธิ์สูง  CME
39 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์  Environmental Engineering
40 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering
41 B5914074 นางสาวกัญญาภัค ไชยตัน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
42 B5914470 นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์นอก  CME
43 B5915057 นายหิรัญ ศรีวะรมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
44 B5915385 นางสาวรัตติยากร แจ้งสูงเนิน  CME
45 B5915873 นางสาวกรวรรณ อินทะ  CME
46 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering
47 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา  PE
48 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร  PE
49 B5919895 นางสาวอรพรรณ กิตติจิรัฐิติกาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
50 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering
51 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง  PE
52 B5924981 นายชานนท์ ขจรล่า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
53 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ  Environmental Engineering
54 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน  TCE
55 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
56 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา  Environmental Engineering
57 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ  ChemE
58 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์  Environmental Engineering
59 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering
60 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ  PE
61 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง  Agricultural and Food Engineering
62 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน  ChemE
63 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์  PE
64 B6016890 นางสาวศิริพร สวนจะบก  PE
65 B6016951 นางสาวสุภาพร ท้าวไทยชนะ  PE
66 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง  Agricultural and Food Engineering
67 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering
68 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล  TCE
69 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร  ChemE
70 B6024734 นางสาวพิชยา กาบกรณ์  TCE
71 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
72 B6026790 นางสาววาสนา สาธร  ChemE
73 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์  Geological Engineering
74 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์  ME
75 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น  ME
76 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก  TCE
77 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง  CERAMIC ENGINEERING
78 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง  ME
79 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า  Automotive Engineering
80 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง  ME
81 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา  ME
82 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์  ME
83 B6103460 นางสาวสาวิตรี แก้วคำศรี  TCE
84 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ  ME
85 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์  ME
86 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง  ME
87 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง  CERAMIC ENGINEERING
88 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม  TCE
89 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ  TCE
90 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา  TCE
91 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง  ME
92 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา  ME
93 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ  ME
94 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ  ME
95 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ  Automotive Engineering
96 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย  TCE
97 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร  ME
98 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ  TCE
99 B6106829 นายอภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING
100 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน  TCE
101 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก  ME
102 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร  ME
103 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME
104 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย  ME
105 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข  ME
106 B6107574 นางสาวสุทธิดา ทิพบุญชู  TCE
107 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์  ME
108 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก  TCE
109 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์  TCE
110 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง  ME
111 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ  Automotive Engineering
112 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา  CERAMIC ENGINEERING
113 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ  ME
114 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ  ME
115 B6109790 นางสาวนลิตา ปัญญาเหลือ  ChemE
116 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME
117 B6109929 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์  TCE
118 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์  ME
119 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน  ME
120 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน  TCE
121 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน  ME
122 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี  ME
123 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา  EE
124 B6111656 นางสาวสุจิตรา โพธิ์แสน  CERAMIC ENGINEERING
125 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา  TCE
126 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว  ME
127 B6112943 นางสาวจิราพร รักษา  CERAMIC ENGINEERING
128 B6113100 นายวงศธร ราชูธร  TCE
129 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า  ME
130 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี  TCE
131 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ  TCE
132 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ  ME
133 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร  TCE
134 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ  Automotive Engineering
135 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์  ME
136 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering
137 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา  TCE
138 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา  ME
139 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง  ME
140 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ  ME
141 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา  TCE
142 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ  ME
143 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน  ME
144 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง  CERAMIC ENGINEERING
145 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ  ME
146 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู  ME
147 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์  ME
148 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์  TCE
149 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช  CERAMIC ENGINEERING
150 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน  ME
151 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ  ME
152 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร  TCE
153 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ  TCE
154 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง  ME
155 B6118198 นายสโรธ สุขกุล  ME
156 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง  ME
157 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ  TCE
158 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร  ME
159 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา  ME
160 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ  ME
161 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน  ME
162 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล  ME
163 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน  ME
164 B6136222 นางสาวนภัสสร ทนุวงศ์  CERAMIC ENGINEERING
165 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์  CERAMIC ENGINEERING
166 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ  TCE
167 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.