รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว  PE
2 B6136352 นางสาวทัชชญา น่วมสิริ  Geological Engineering
3 B6136208 นายณัฐพงศ์ ติระพงศ์ประเสริฐ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B6136079 นายวงศกร โชติดี  Agricultural and Food Engineering
5 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  Agricultural and Food Engineering
6 B6135751 นางสาวปิยะธิดา กงนาง  Electronic Engineering
7 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี  EE
8 B6132804 นายอภิสิทธิ์ สุโพธิ์  Environmental Engineering
9 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME
10 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ  Geological Engineering
11 B6132583 นายชากิร หมัดอะหลี  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์  Geological Engineering
13 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี  Metallurgical Engineering
14 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น  ME
16 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู  Geological Engineering
17 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์  TCE
18 B6131487 นางสาวกรองกาญจน์ โชติช่วง  CERAMIC ENGINEERING
19 B6131449 นายฐิติพันธ์ ศรีโพนทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์  TCE
22 B6130978 นางสาวกชพร ลาภูตะมะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B6130862 นายอานนท์ หาทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว  TCE
25 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา  ME
26 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล  EE
27 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ  EE
28 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย  EE
30 B6119249 นางสาวอรอนงค์ เรืองพริ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING
31 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์  EE
32 B6118440 นายฉัตรชัย แก้ววัง  Agricultural and Food Engineering
33 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด  TCE
34 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย  TCE
35 B6118303 นายวายุ อภิเดช  TCE
36 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน  EE
37 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ  TCE
38 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล  ME
39 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู  AERONAUTICAL ENGINEERING
40 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์  TCE
41 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี  ME
42 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
43 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้  EE
44 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ  EE
45 B6117818 นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING
46 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร  TCE
47 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน  Agricultural and Food Engineering
48 B6117641 นายก้องภพ อุทโยธา  AERONAUTICAL ENGINEERING
49 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ  EE
50 B6117535 นายภาคภูมิ อินบัว  AERONAUTICAL ENGINEERING
51 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์  EE
52 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย  TCE
53 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง  TCE
54 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน  TCE
55 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง  IE
56 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์  ME
57 B6116897 นางสาวชลิดา หวายฟ้า  Transportation And Logistics Engineering
58 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง  AERONAUTICAL ENGINEERING
59 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา  EE
60 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์  EE
61 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี  TCE
62 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ  Agricultural and Food Engineering
63 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู  EE
64 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน  AERONAUTICAL ENGINEERING
65 B6116330 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง  Geological Engineering
66 B6116323 นางสาวฐาปนีย์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
67 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น  EE
68 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์  EE
69 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร  EE
70 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ  Agricultural and Food Engineering
71 B6115951 นายภัคพล สุพล  AERONAUTICAL ENGINEERING
72 B6115944 นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
73 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม  CE
74 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว  EE
75 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
76 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง  Metallurgical Engineering
77 B6115272 นางสาวชนัญฐิตา สามารถ  AERONAUTICAL ENGINEERING
78 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์  EE
79 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์  ME
80 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม  TCE
81 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์  Environmental Engineering
82 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์  IE
83 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์  TCE
84 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE
85 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว  EE
86 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์  TCE
87 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
88 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์  TCE
89 B6113964 นางสาวพลอยประภา วันศิริกิจ  CERAMIC ENGINEERING
90 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ  CPE
91 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering
92 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
93 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์  EE
94 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์  EE
95 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู  EE
96 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง  EE
97 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน  TCE
98 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา  EE
99 B6113346 นางสาวชลินดา ลาวงศ์เกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING
100 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี  Automotive Engineering
101 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
102 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน  EE
103 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
104 B6113001 นายเกรียงศักดิ์ รัฐภูมิ  Transportation And Logistics Engineering
105 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
106 B6112707 นางสาวรสิตา ยุทธนารังสรรค์  ME
107 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME
108 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี  EE
109 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน  EE
110 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร  Agricultural and Food Engineering
111 B6112561 นางสาวกุสุมา ยศจีน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
112 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์  Agricultural and Food Engineering
113 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์  EE
114 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์  Metallurgical Engineering
115 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน  CE
116 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง  ME
117 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ  Metallurgical Engineering
118 B6112028 นายอดิเทพ มลิพันธ์  Transportation And Logistics Engineering
119 B6111991 นางสาวณัฐธยาน์ มณีวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
120 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข  TCE
121 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์  TCE
122 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
123 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม  ME
124 B6111830 นางสาวรมย์ธีรา ภูแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
125 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์  EE
126 B6111687 นายนภัสดล ไพรศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
127 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา  EE
128 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย  Agricultural and Food Engineering
129 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์  TCE
130 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล  ME
131 B6111342 นายพิริยะ พูลผล  EE
132 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา  AERONAUTICAL ENGINEERING
133 B6111168 นางสาวภัทราภรณ์ พิมพา  CERAMIC ENGINEERING
134 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ  TCE
135 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล  ME
136 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE
137 B6110598 นายณรงค์สันต์ พฤกพัฒนาชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
138 B6110567 นายไอศูรย์ พรหมวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
139 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์  ME
140 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก  AERONAUTICAL ENGINEERING
141 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี  Metallurgical Engineering
142 B6110314 นายณัฐพล พงศ์ศรีประชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
143 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering
144 B6110215 นายณัฐดนัย ผากอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
145 B6110192 นางสาวณัฐฐาพร ผันเปลี่ยน  AERONAUTICAL ENGINEERING
146 B6110161 นายนนทกร ผลานาค  EE
147 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง  AERONAUTICAL ENGINEERING
148 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค  EE
149 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง  EE
150 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง  Agricultural and Food Engineering
151 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง  Automotive Engineering
152 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา  TCE
153 B6109615 นายจิรวงศ์ ปราบประจิตร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
154 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย  TCE
155 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์  EE
156 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์  EE
157 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา  Automotive Engineering
158 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา  ME
159 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์  EE
160 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก  TCE
161 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา  EE
162 B6108984 นายจิรายุทธ บุญทุม  Agricultural and Food Engineering
163 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก  EE
164 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์  ME
165 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์  ME
166 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล  EE
167 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด  TCE
168 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร  Automotive Engineering
169 B6108779 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ  TCE
170 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง  EE
171 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี  TCE
172 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร  EE
173 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน  Agricultural and Food Engineering
174 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา  CERAMIC ENGINEERING
175 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ  EE
176 B6108465 นายมนตรี นิลทับ  ME
177 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ  Automotive Engineering
178 B6108144 นายวรพงษ์ นาคยันยงค์  Automotive Engineering
179 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์  EE
180 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา  Automotive Engineering
181 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง  EE
182 B6107840 นายธนดล โท้ประยูร  AERONAUTICAL ENGINEERING
183 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง  EE
184 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข  EE
185 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์  EE
186 B6107543 นายธีรดนย์ ทำสุนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
187 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์  EE
188 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู  EE
189 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง  Metallurgical Engineering
190 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ  CE
191 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์  Agricultural and Food Engineering
192 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด  ME
193 B6107307 นางสาวลลิตวดี ทองดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING
194 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว  EE
195 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม  EE
196 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering
197 B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล  AERONAUTICAL ENGINEERING
198 B6106881 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน  Agricultural and Food Engineering
199 B6106768 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
200 B6106720 นายปฏิพัทธ์ เดชนิธิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
201 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ  EE
202 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
203 B6106584 นายธนพล ดงทอง  ME
204 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี  PE
205 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า  EE
206 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง  Automotive Engineering
207 B6106461 นายทิวากร ซาเสน  EE
208 B6106348 นางสาวธัญทิพย์ ไชยขันธุ์  TCE
209 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE
210 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง  Agricultural and Food Engineering
211 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล  ME
212 B6106102 นางสาวภัทรสุชา ชุมสาย  AERONAUTICAL ENGINEERING
213 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล  Geological Engineering
214 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์  EE
215 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร  AERONAUTICAL ENGINEERING
216 B6105884 นายศิวกร ชานนท์  Environmental Engineering
217 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่  Metallurgical Engineering
218 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง  TCE
219 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน  EE
220 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน  ME
221 B6105402 นายกมลภพ เจริญศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
222 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
223 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
224 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม  CE
225 B6105235 นางสาวศรัณย์รัตน์ จินตบัณฑิตวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
226 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ  Geological Engineering
227 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง  TCE
228 B6104849 นายวสิน จันทคีรี  EE
229 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ  ME
230 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก  Automotive Engineering
231 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง  EE
232 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง  Metallurgical Engineering
233 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์  EE
234 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์  EE
235 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี  EE
236 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ  Agricultural and Food Engineering
237 B6104313 นายพลากร คิดถูก  CE
238 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด  EE
239 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์  TCE
240 B6103958 นายพันกร คงคูณ  Geological Engineering
241 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง  ME
242 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา  Metallurgical Engineering
243 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING
244 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
245 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี  EE
246 B6103521 นางสาวสุนิชา แก้วนิสัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
247 B6103507 นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วตา  AERONAUTICAL ENGINEERING
248 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก  EE
249 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี  IE
250 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก  Agricultural and Food Engineering
251 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร  Metallurgical Engineering
252 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING
253 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์  Agricultural and Food Engineering
254 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา  EE
255 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์  EE
256 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก  EE
257 B6102869 นายกริษณุ กลิ่นสี  AERONAUTICAL ENGINEERING
258 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย  Automotive Engineering
259 B6102784 นางสาวเอมมิกา กลอนกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
260 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม  EE
261 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
262 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ  CE
263 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม  EE
264 B6102548 นางสาวดวงนฤมล แขดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING
265 B6100155 นางสาวจิตตกาญจน์ ถิรชุดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
266 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี  Geological Engineering
267 B6017934 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด  Agricultural and Food Engineering
268 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร  Agricultural and Food Engineering
269 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน  IE
270 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส  Agricultural and Food Engineering
271 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
272 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering
273 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า  Environmental Engineering
274 B6004453 นางสาวมัชมาน เขียนนอก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
275 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering
276 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ  AERONAUTICAL ENGINEERING
277 B5917044 นางสาวศิริญญา นาคลา  CME
278 B5916931 นางสาวสุดารัตน์ ศรียงยศ  Environmental Engineering
279 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน  TCE
280 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering
281 B5914562 นายทัศนเทพ จะโรรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
282 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง  Environmental Engineering
283 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering
284 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา  Environmental Engineering
285 B5912971 นายธัชพงศ์ กลีบมาลัย  TCE
286 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก  Environmental Engineering
287 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง  Environmental Engineering
288 B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์  Environmental Engineering
289 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง  Environmental Engineering
290 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering
291 B5909414 นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรทิพย์  CME
292 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา  CME
293 B5906239 นางสาวเมธินี ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering
294 B5906116 นางสาวพิมพ์ชนก อุดมวัฒน์ธีรกุล  Environmental Engineering
295 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering
296 B5905829 นางสาวศวิตา ศรีนวล  Environmental Engineering
297 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering
298 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์  Environmental Engineering
299 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง  Environmental Engineering
300 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
301 B5826575 นางสาวพัชราภรณ์ ทิพย์ประเสริฐ  TCE
302 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม  Environmental Engineering
303 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก  Environmental Engineering
304 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล  Metallurgical Engineering
305 B5806973 นายเอกวิทย์ อักษรก้านตง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
306 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์  Environmental Engineering
307 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา  Environmental Engineering
308 B5709397 นายนราวิทย์ ทองกำเนิด  CME
309 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล  Environmental Engineering
310 B5706211 นางสาวเกศวดี ศิริเกตุ  Environmental Engineering
311 B5611201 นายนัฐพล คำนวล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.