รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6104535 นางสาววัลวิภา โคลา  MATHEMATICS
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6237820 นายกีรติ ศรีมงคล  CERAMIC ENGINEERING
3 B6237745 นายปริญญา สำอางเนตร  Geological Engineering
4 B6237189 นายณัฐชพลธ์ สร้อยทอง  CERAMIC ENGINEERING
5 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ  Environmental Engineering
6 B6136857 นางสาวขัตติยา ศรีโสดา  Geological Engineering
7 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร  Environmental Engineering
8 B6136444 นายวรากร บุญเลิศ  Geological Engineering
9 B6135812 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า  Geological Engineering
10 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี  Geological Engineering
11 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์  Metallurgical Engineering
12 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์  PE
13 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ  PE
14 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด  Geological Engineering
15 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง  PE
16 B6131654 นางสาวกิติมา เซนไล้  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
17 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี  Geological Engineering
18 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์  Geological Engineering
19 B6130749 นางสาวศุภรัตน์ อามาตย์มนตรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
20 B6130657 นายทรงวุฒิ อำขำ  Geological Engineering
21 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม  Geological Engineering
22 B6118488 นายณัฐกันต์ จันทรกานตานนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
23 B6118358 นายยศกร บูราพรนุสรณ์  Geological Engineering
24 B6118006 นายสุรภัทร์ งอกบุ้งคล้า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
25 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน  Geological Engineering
26 B6117801 นายพูนสิน เอกกาญจนกร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
27 B6117788 นางสาวนฤมล อุประ  Geological Engineering
28 B6117597 นางสาวอริสรา อิสระ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
29 B6117580 นายจอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์  Geological Engineering
30 B6117245 นางสาวฐาปณี อนุญาโต  Geological Engineering
31 B6116903 นายมาโนช ห่อไธสง  Automotive Engineering
32 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง  Environmental Engineering
33 B6115982 นางสาวภัทราพร สุภาพร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
34 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร  Geological Engineering
35 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์  Geological Engineering
36 B6115074 นายธนธรณ์ สลามเต๊ะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
37 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ  Geological Engineering
38 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ  Geological Engineering
39 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล  Environmental Engineering
40 B6113063 นางสาวสุธิณี รัตนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
41 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์  Environmental Engineering
42 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ  Geological Engineering
43 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร  Geological Engineering
44 B6112530 นายอภิวุฒิ ยงทรัพย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
45 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง  Geological Engineering
46 B6112462 นายปฏิพล เม็ดสันเทียะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
47 B6112332 นายรัชพล มิ่งขวัญ  Geological Engineering
48 B6112233 นางสาวอรณิชา มาตุเวช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
49 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์  Geological Engineering
50 B6112059 นายภากร มวมขุนทด  PE
51 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว  Geological Engineering
52 B6111588 นางสาวอารดิน แพงวิเศษ  Geological Engineering
53 B6111410 นางสาวกมลชนก เพ็งชัยภูมิ  Geological Engineering
54 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี  CE
55 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง  Geological Engineering
56 B6111045 นางสาวพรไพลิน พาสา  Geological Engineering
57 B6110949 นายวรินทร พันธุดร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
58 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก  Geological Engineering
59 B6110536 นายอนิวรรต พรหมบุตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
60 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์  Geological Engineering
61 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ  Geological Engineering
62 B6110178 นายศุภชัย ผ่องอำไพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
63 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก  Geological Engineering
64 B6109837 นางสาวมยุรฉัตร ปัตตานี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
65 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง  Automotive Engineering
66 B6109639 นายสัตวัฒน์ ปราบวิชิต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
67 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม  Geological Engineering
68 B6109226 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
69 B6109172 นางสาวหทัยชนก บุญอารีย์  Geological Engineering
70 B6109080 นายพลวัฒน์ บุญรอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
71 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์  Metallurgical Engineering
72 B6108809 นางสาวชุติมา บุญกล้า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
73 B6108502 นางสาวลลิตา นุกาศรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
74 B6108373 นายนิพันธ์ นิธโยธาน  Geological Engineering
75 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก  Geological Engineering
76 B6107215 นายพงศกร ท้วมพุดซา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
77 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม  Geological Engineering
78 B6107147 นางสาวสุกัญญา ถึงนอก  Geological Engineering
79 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข  PE
80 B6107000 นางสาวปริญญา แตงทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
81 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์  IE
82 B6106744 นางสาวกิติมา แดงกลับ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
83 B6106591 นายภูวเดช ดลประทีปต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
84 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น  Geological Engineering
85 B6106539 นางสาวอุษณีย์ แซ่เอี๊ยบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
86 B6106126 นางสาวธนัชชา ชูช่วย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
87 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล  Geological Engineering
88 B6105471 นายวงศพัทธ์ โจมพรม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
89 B6105082 นายปริญญา จันทะเสน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
90 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน  Geological Engineering
91 B6104702 นางสาวสุนิสา จรจรัญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
92 B6104443 นายพัฒนพงษ์ เคราะห์ดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
93 B6104092 นายวิทพงษ์ คล้ายกบิลท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
94 B6103835 นางสาวสุกัญญา ขีดกิ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
95 B6103316 นายกฤษดา เกษมศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
96 B6103132 นายธนกร กิ่งโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
97 B6102906 นางสาวปัทมาภรณ์ กองโคกกรวด  PE
98 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
99 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร  Environmental Engineering
100 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์  Environmental Engineering
101 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering
102 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE
103 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย  Geological Engineering
104 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม  Geological Engineering
105 B6017477 นายสุทธิศักดิ์ ศรีโท  Automotive Engineering
106 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ  Metallurgical Engineering
107 B6016111 นางสาวผกามาศ ทีอุทิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
108 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล  Environmental Engineering
109 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ  Geological Engineering
110 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย  CE
111 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering
112 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
113 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา  Metallurgical Engineering
114 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์  IE
115 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา  Automotive Engineering
116 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ  IE
117 B6001476 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
118 B5925797 นางสาวภัคนิษฐ์ แตงทอง  Transportation Engineering And Logistics
119 B5921782 นางสาวอภิษฎา แสงทอง  Transportation Engineering And Logistics
120 B5921737 นายจิรวัส สุทธิกฤติยาพร  Environmental Engineering
121 B5920631 นางสาวเนธิณี สงศรี  Transportation Engineering And Logistics
122 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา  Metallurgical Engineering
123 B5916016 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  ChemE
124 B5915958 นางสาวจิรายุ ไหลธรรมนูญ  Transportation Engineering And Logistics
125 B5913107 นางสาวอาภาภรณ์ เทียมโคกกรวด  Environmental Engineering
126 B5912841 นางสาวณัฐธิดา อาจสอน  TCE
127 B5911257 นางสาวศิริวรรณ อินสูนย์  CME
128 B5908233 นางสาวสุจิตรา คชพรม  Transportation Engineering And Logistics
129 B5908004 นางสาวสุดารัตน์ บุญใจรักษ์  Environmental Engineering
130 B5905539 นางสาวพรรณนิสา แสนจันทร์  Transportation Engineering And Logistics
131 B5905027 นางสาวดวงฤดี จรไธสง  Transportation Engineering And Logistics
132 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี  Agricultural and Food Engineering
133 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน  PE
134 B5903313 นางสาวสิริกร คงสอน  Transportation Engineering And Logistics
135 B5902217 นางสาวจริยา ยิ่งดี  Transportation Engineering And Logistics
136 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering
137 B5900206 นางสาวธิติสุดา นวลศรี  Transportation Engineering And Logistics
138 B5822904 นายกวินท์ เอียตระกูลไพบูลย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
139 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
140 B5820320 นายปวรุจจ์ แช่มชื่น  IE
141 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์  Environmental Engineering
142 B5816743 นายเรืองศิลป์ ปุ่มมะดัน  TCE
143 B5816385 นางสาวรพีพรรณ สิงขรณ์  TCE
144 B5813230 นางสาวณัฐมน ธานี  CME
145 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์  Agricultural and Food Engineering
146 B5807550 นายธนวิชญ์ แผ้วสอาด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
147 B5807321 นางสาวณิชาพร แก้วพิลา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
148 B5806164 นางสาวสุพัตรา ฉิมมาลี  CME
149 B5805761 นางสาวพรณิภา แยบสูงเนิน  CME
150 B5803224 นางสาวสิรินารถ ตรุษบาง  CME
151 B5802852 นายสุวิจักขณ์ หาญพยัคฆ์  IE
152 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี  Environmental Engineering
153 B5802449 นางสาวณัฐกานต์ สุขปัน  CME
154 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง  MAE
155 B5724635 นางสาวเบญจพร ชาลีวงศ์  IE
156 B5711956 นายปริญญา ศรีโพธิ์  TOOL ENGINEERING
157 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล  PE
158 B5519354 นายนันทิพัฒน์ พัฒนพีระเดช  CME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.